Madždžhima-nikája 39

Mahá Assapura-sutta

Delší rozprava ve městě Assapura

 

Evam me sutam: ekam samajam bhagavá angesu viharati assapuram náma angánam nigamo. Tatra kho bhagavá bhikkhú ámantesi: "bhikkhavo ti." "Bhadante ti" te bhikkhú bhagavato paččassosum. Bhagavá etadavoča:

Tak jsem slyšel. Jenou Vznešený prodléval v kraji Anga, v angském městě jménem Assapura. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" "Pane," odpověděli mniši Vznešenému. Vznešený pravil:

"Samaná samanáti vo bhikkhave džano saňdžánáti. Tumhe ča pana ke tumheti putthá samáná samanamháti patidžánátha. Tesam vo bhikkhave evam samaňňánam satam evampatiňňánam satam ´je dhammá samanakaraná ča bráhmanakaraná ča te dhamme samádája vattissáma, evam no amhákam samaňňá ča ajam saččá bhavissati patiňňá ča bhútá, jesaňča majam čívarapindapátasenásanagilánapaččajabhesadždžaparikkháram paribhuňdžáma, tesam te kárá amhesu mahapphalá bhavissanti mahánisamsá, amhákaňčevájam pabbadždžá avaňdžhá bhavissati saphalá saudrajáti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.

"Mniši, lidé vás vnímají jako askety. Když se vás ptají: ´Kdo jsi?´ doznáváte: ´Asketa.´Jelikož jste tak vnímáni a doznáváte se za takové, měli byste se, mniši, takto cvičit: ´Budeme praktikovat a vykonávat ty věci, které dělají asketu asketou, které dělají bráhmana bráhmanem, tak aby jejich vnímání bylo pravdivé a naše doznání skutečné, tak aby péče dárců, jejichž roucha, almužní jídlo, příbytek a léky pro případ nemoci používáme jako životní potřeby, jim přinesla velké plody a velký prospěch, tak aby náš odchod do bezdomoví nebyl marný, ale plodný a užitečný.´

Obavy a stud špatně jednat

Katame ča bhikkhave dhammá samanakaraná ča bráhmanakaraná ča? 
´Hirottappena samannágatá bhavissámáti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co, mniši, jsou věci, které dělají asketu asketou, které dělají bráhmana bráhmanem?
´Budeme obdařeni obavami a studem špatně jednat.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.´

Očištěné tělesné jednání

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Parisuddho no kájasamáčáro bhavissati, uttáno vivato na ča čhiddavá samvuto ča tája ča pana parisuddhakájasamáčáratája nevattánukkamsissáma na param vambhissámá ti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Á
ročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Naše tělesné jednání bude očištěné, jasné a odkryté, nezávadné a kontrolované, nebudeme povyšovat sebe ani ponižovat ostatní kvůli svému očištěnému tělesnému jednání.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat a naše tělesné jednání je očištěné. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Očištěné slovní jednání

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Parisuddho no vačísamáčáro bhavissati, uttáno vivato na ča čhiddavá samvuto ča tája ča pana parisuddhavačísamáčáratája nevattánukkamsissáma na param vambhissámá ti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro, parisuddho vačísamáčáro. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Naše slovní jednání bude očištěné, jasné a odkryté, nezávadné a kontrolované, nebudeme povyšovat sebe ani ponižovat ostatní kvůli svému očištěnému slovnímu jednání.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat, naše tělesné jednání je očištěné a naše slovní jednání je očištěné. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Očištěné mentální jednání

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Parisuddho no manosamáčáro bhavissati, uttáno vivato na ča čhiddavá samvuto ča tája ča pana parisuddhamanosamáčáratája nevattánukkamsissáma na param vambhissámá ti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro, parisuddho vačísamáčáro, parisuddho manosamáčáro. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Naše mentální jednání bude očištěné, jasné a odkryté, nezávadné a kontrolované, nebudeme povyšovat sebe ani ponižovat ostatní kvůli svému očištěnému mentálnímu jednání.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat, naše tělesné jednání je očištěné, naše slovní jednání je očištěné a naše mentální jednání je očištěné. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Očištěné živobytí

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Parisuddho no ádžívo bhavissati, uttáno vivato na ča čhiddavá samvuto ča tája ča pana parisuddhádžívatája nevattánukkamsissáma, na param vambhissámá ti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro, parisuddho vačísamáčáro, parisuddho manosamáčáro, parisuddho ádžívo. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Naše živobytí bude očištěné, jasné a odkryté, nezávadné a kontrolované, nebudeme povyšovat sebe ani ponižovat ostatní kvůli svému očištěnému živobytí.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat, naše tělesné jednání je očištěné, naše slovní jednání je očištěné, naše mentální jednání je očištěné a naše živobytí je očištěné. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Střežení bran smyslových schopností

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Indrijesu guttadvárá bhavissáma:
Čakkhuná rúpam disvá na nimittaggáhí nánubjaňdžanaggáhí, jatvádhikaranamenam čakkhundrijam asamvutam viharantam abhidždžhádomanassá pápaká akusalá dhammá anvássavejjum, tassa samvarája patipadždžissáma, rakkhissáma čakkhundrijam, čakkhundrije samvaram ápadždžissáma.
Sotena saddam sutvá na nimittaggáhí nánubjaňdžanaggáhí, jatvádhikaranamenam sotindrijam asamvutam viharantam abhidždžhádomanassá pápaká akusalá dhammá anvássavejjum, tassa samvarája patipadždžissáma, rakkhissáma sotindrijam, sotindrije samvaram ápadždžissáma.
Ghánena gandham ghájitvá na nimittaggáhí nánubjaňdžanaggáhí. jatvádhikaranamenam ghánindrijam asamvutam viharantam abhidždžhádomanassá pápaká akusalá dhammá anvássavejjum, tassa samvarája patipadždžissáma, rakkhissáma ghánindrijam, ghánindrije samvaram ápadždžissáma.
Dživhája rasam sájitvá na nimittaggáhí nánubjaňdžanaggáhí, jatvádhikaranamenam dživhindrijam asamvutam viharantam abhidždžhádomanassá pápaká akusalá dhammá anvássavejjum, tassa samvarája patipadždžissáma, rakkhissáma dživhindrijam, dživhindrije samvaram ápadždžissáma.
Kájena photthabbam phusitvá na nimittaggáhí nánubjaňdžanaggáhí, jatvádhikaranamenam kájindrijam asamvutam viharantam abhidždžhádomanassá pápaká akusalá dhammá anvássavejjum, tassa samvarája patipadždžissáma, rakkhissáma kájindrijam, kájindrije samvaram ápadždžissáma.
Manasá dhammam viňňája na nimittaggáhí nánubjaňdžanaggáhí, jatvádhikaranamenam manindrijam asamvutam viharantam abhidždžhádomanassá pápaká akusalá dhammá anvássavejjum, tassa samvarája patipadždžissáma, rakkhissáma manindrijam, manindrije samvaram ápadždžissámá ti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro, parisuddho vačísamáčáro, parisuddho manosamáčáro, parisuddho ádžívo, indrijesumhá guttadvárá. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Budeme střežit brány svých smyslových schopností:
Když budeme okem vidět tvary, nebudeme uchopovat jejich znaky a rysy, neboť kdybychom prodlévali s nestřeženými schopnostmi oka, mohly by nás napadnout zlé a neprospěšné stavy žádostivosti a žalu. Proto budeme ochraňovat a střežit schopnosti oka.
 
Když budeme uchem slyšet zvuky, nebudeme uchopovat jejich znaky a rysy, neboť kdybychom prodlévali s nestřeženými schopnostmi ucha, mohly by nás napadnout zlé a neprospěšné stavy žádostivosti a žalu. Proto budeme ochraňovat a střežit schopnosti ucha.
Když budeme nosem cítit vůně, nebudeme uchopovat jejich znaky a rysy, neboť kdybychom prodlévali s nestřeženými schopnostmi nosu, mohly by nás napadnout zlé a neprospěšné stavy žádostivosti a žalu. Proto budeme ochraňovat a střežit schopnosti nosu.
Když budeme jazykem chutnat chutě, nebudeme uchopovat jejich znaky a rysy, neboť kdybychom prodlévali s nestřeženými schopnostmi jazyka, mohly by nás napadnout zlé a neprospěšné stavy žádostivosti a žalu. Proto budeme ochraňovat a střežit schopnosti jazyka.
Když budeme tělem zakoušet doteky, nebudeme uchopovat jejich znaky a rysy, neboť kdybychom prodlévali s nestřeženými schopnostmi těla, mohly by nás napadnout zlé a neprospěšné stavy žádostivosti a žalu. Proto budeme ochraňovat a střežit schopnosti těla.
Když budeme myslí vnímat jevy, nebudeme uchopovat jejich znaky a rysy, neboť kdybychom prodlévali s nestřeženými schopnostmi mysli, mohly by nás napadnout zlé a neprospěšné stavy žádostivosti a žalu. Proto budeme ochraňovat a střežit schopnosti mysli.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat, naše tělesné jednání je očištěné, naše slovní jednání je očištěné, naše mentální jednání je očištěné, naše živobytí je očištěné a brány našich smyslových schopností jsou střežené. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Umírněnost v jídle

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Bhodžane mattaňňuno bhavissáma. Patisankhá joniso áháram áharissáma: neva davája na madája na mandanája na vibhúsanája, jávadeva imassa kájassa thitijá jápanája vihimsúparatijá brahmačarijánuggahája: iti puránaňča vedanam patihankhámi navaňča vedanam na uppádessámi, játrá ča me bhavissati anavadždžatá ča phásuviháročá ti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro, parisuddho vačísamáčáro, parisuddho manosamáčáro, parisuddho ádžívo, indrijesumhá guttadvárá, bhodžane mattaňňuno. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Budeme umírnění v jídle. Budeme přijímat výživu s hlubokým uvážením: ne pro potěšení, ne pro opojení ani kvůli fyzické kráse, ale pouze kvůli udržení a zachování tohoto těla, kvůli překonání nepohodlí a podpoření čistého života, s myšlenkou: takto ukončím staré pociťování a nenechám vzniknout nové, budu prodlévat zdravě, bezúhonně a pohodlně.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat, naše tělesné jednání je očištěné, naše slovní jednání je očištěné, naše mentální jednání je očištěné, naše živobytí je očištěné, brány našich smyslových schopností jsou střežené a jsme umírnění v jídle. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Oddanost bdělosti

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Džágarijam anujuttá bhavissáma: Divasam čankamena nisadždžája ávaraníjehi dhammehi čittam parisodhessáma. Rattijá pathamam jámam čankamena nisadždžája ávaraníjehi dhammehi čittam parisodhessáma. Rattijá madždžhimam jámam dakkhinena passena síhasejjam kappessáma páde pádam aččádhája satá sampadžáná utthánasaňňam manasikaritvá. Rattijá paččhimam jámam paččutthája čankamena nisadždžája ávaraníjehi dhammehi čittam parisodhessámáti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro, parisuddho vačísamáčáro, parisuddho manosamáčáro, parisuddho ádžívo, indrijesumhá guttadvárá, bhodžane mattaňňuno, džágarijam anujuttá. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Budeme oddáni bdělosti: Ve dne, v sedě či při chůzi sem a tam, budeme očišťovat své mysli od omezujících stavů (mentálních překážek). V první části noci, v sedě či při chůzi sem a tam, budeme očišťovat své mysli od omezujících stavů. V prostřední části noci ulehneme na pravý bok do pozice lva, s jednou nohou překrývající druhou, s uvědoměním, jasným chápáním a s myslí zaměřenou na dobu kdy vstaneme. V poslední části noci, poté co jsme vstali, v sedě či při chůzi sem a tam, budeme očišťovat své mysli od omezujících stavů.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat, naše tělesné jednání je očištěné, naše slovní jednání je očištěné, naše mentální jednání je očištěné, naše živobytí je očištěné, brány našich smyslových schopností jsou střežené, jsme umírnění v jídle a jsme oddáni bdělosti. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Obdaření uvědoměním a jasným chápáním

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
´Satisampadžaňňena samannágatá bhavissáma: abhikkante patikkante sampadžánakárí, álokite vilokite sampadžánakárí, sammiňdžite pasárite sampadžánakárí, sanghátipattačívaradhárane sampadžánakárí, asite píte khájite sájite sampadžánakárí, uččárapassávakamme sampadžánakárí, gate thite nisinne sutte džágarite bhásite tunhíbháve sampadžánakáríti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam. 
Sijá kho pana bhikkhave tumhákam evamassa: ´Hirottappenamhá samannágatá, parisuddho no kájasamáčáro, parisuddho vačísamáčáro, parisuddho manosamáčáro, parisuddho ádžívo, indrijesumhá guttadvárá, bhodžane mattaňňuno, džágarijam anujuttá, satisampadžaňňena samannágatá. Alamettávatá, katamettávatá. Anuppatto no sámaňňattho, natthi no kiňči uttarim karaníjanti´ távatakeneva tutthim ápadždžejjátha. 
Áročajámi vo bhikkhave, pativedajámi vo bhikkhave: ´má vo sámaňňatthikánam satam sámaňňattho pariháji sati uttarim karaníje.´

A co více je zde třeba činit?
´Budeme obdařeni uvědoměním a jasným chápáním: když kráčíme dopředu nebo zpět, budeme tak činit s jasným chápáním. Když hledíme před sebe nebo jinam, budeme tak činit s jasným chápáním. Když ohýbáme a natahujeme své údy, budeme tak činit s jasným chápáním. Když oblékáme svá roucha a nosíme své svrchní roucho a jídelní mísu, budeme tak činit s jasným chápáním. Když jíme, pijeme, žvýkáme a chutnáme, budeme tak činit s jasným chápáním. Když vylučujeme výkaly a moč, budeme tak činit s jasným chápáním. Když kráčíme, stojíme, sedíme, usínáme, probouzíme se, když mluvíme nebo mlčíme, budeme tak činit s jasným chápáním.´ Tak byste se měli, mniši, cvičit.
Nyní by vás mohlo, mniši, napadnout: ´Jsme obdařeni obavami a studem špatně jednat, naše tělesné jednání je očištěné, naše slovní jednání je očištěné, naše mentální jednání je očištěné, naše živobytí je očištěné, brány našich smyslových schopností jsou střežené, jsme umírnění v jídle, jsme oddáni bdělosti a jsme obdařeni uvědoměním a jasným chápáním. Tím jsme učinili za dost. Cíle asketického života bylo dosaženo, není zde více co činit.´ - Tak budete spočívat ve spokojenosti.
Oznamuji vám však a sděluji vám, mniši: ´Vy, kdo se snažíte dosáhnout cíle asketického života, neponižujte tento cíl, neboť je zde ještě více co činit.

Překonání pěti mentálních překážek

Kiňča bhikkhave uttarim karaníjam?
Idha bhikkhave bhikkhu vivittam senásanam bhadžati: araňňam rukkhamúlam pabbatam kandaram giriguham susánam vanapattham abbhokásam palálapuňdžam. So paččhábhattam pindapátapatikkanto, nisídati pallankam ábhudžitvá, udžum kájam panidhája, parimukham satim upatthapetvá.
So abhidždžham loke pahája, vigatábhidždžhena četasá viharati, abhidždžhája čittam parisodheti. 
Bjápádapadosam pahája, abjápannačitto viharati, sabbapánabhútahitánukampí, bjápádapadosá čittam parisodheti.
Thínamiddham pahája, vigatathínamiddho viharati, álokasaňňí sato sampadžáno, thínamiddhá čittam parisodheti.
Uddhaččakukkuččam pahája, anuddhato viharati, adždžhattam vúpasantačitto, uddhaččakukkuččá čittam parisodheti.
Vičikiččham pahája, tinnavičikiččho viharati, akathankathí kusalesu dhammesu, vičikiččhája čittam parisodheti.

A co více je zde třeba činit?
Zde, mniši, se mnich odebere do odloučeného příbytku: do lesa, ke kořeni stromu, na horu, do  skalní rozsedliny, do horské jeskyně, na pohřebiště, do lesní houštiny, na otevřené prostranství či do stohu slámy. Když se vrátil ze své almužní obchůzky a pojedl, usedne se zkříženýma nohama, vzpřímeným tělem a ustaveným uvědoměním před sebou.
(1.)Když zanechal žádostivost vůči světu, prodlévá s myslí prostou žádostivosti, očišťuje svou mysl od žádostivosti.
(2.)Když zanechal hněv a zlovůli, prodlévá s myslí prostou hněvu a zlovůle, soucitný ke všem živým bytostem, očišťuje svou mysl od hněvu a zlovůle.
(3.)Když zanechal lenost a malátnost, prodlévá oproštěn od lenosti a malátnosti, vnímaje světlo, s uvědoměním a jasným chápáním, očišťuje svou mysl od lenosti a malátnosti.
(4.)Když zanechal neklid a rozrušenost, prodlévá nevzrušeně, s myslí ve vnitřním míru, očišťuje svou mysl od neklidu a rozrušenosti.
(5.)Když zanechal pochybnosti, prodlévá překročiv pochybnosti, nezmaten prospěšnými stavy, očišťuje svou mysl od pochybností.

Sejjathápi bhikkhave puriso inam ádája kammante pajodžejja, tassa te kammantá samidždžhejjum, so jáni ča poránáni inamúláni táni ča bjantíkarejja, sijá čassa uttarim avasittham dárábharanája, tassa evamassa: ´aham kho pubbe inam ádája kammante pajodžesim. Tassa me kammantá samidždžhimsu, so aham jáni ča poránáni inamúláni táni ča bjantí akásim, atthi ča me uttarim avasittham dárábháranájá ti´ so tatonidánam labhetha pámudždžam, adhigaččhejja somanassam.

Jako kdyby si, mniši, nějaký člověk vzal půjčku a pustil se do práce. Jeho práce by byla úspěšná, takže by mohl splatit starý dluh a ještě mu zbyde dost k uživení ženy. Pomyslel by si: ´Dříve jsem si vzal půjčku a pustil se do práce. Moje práce byla úspěšná, takže jsem splatil starý dluh a ještě mi zbylo dost k uživení ženy.´ Z toho by byl potěšen a naplněn radostí.  

Sejjathápi bhikkhave puriso ábádhiko assa dukkhito bálhagiláno, bhattaňčassa naččhádejja, na čassa káje balamattá. So aparena samajena tamhá ábádhá muččejja, bhattaňčassa čhádejja, sijá čassa káje balamattá, tassa evamassa: ´aham kho pubbe ábádhiko ahosim dukkhito bálhagiláno, bhattaňča me naččhádesi, na ča me ási káje balamattá. Somhi etarahi tamhá ábádhá mutto, bhattaňča me čhádeti, atthi ča me káje balamattáti´ so tatonidánam labhetha pámudždžam, adhigaččhejja somanassam.

Jako kdyby byl, mniši, nějaký člověk postižen bolestí a těžkou nemocí, nepřijímal by žádnou potravu a pozbyl tělesnou sílu. Později by se však ze svého postižení uzdravil, přijímal by potravu a znovu nabyl tělesnou sílu. Pomyslel by si: ´Dříve jsem byl postižen bolestí a těžkou nemocí, nepřijímal jsem žádnou potravu a pozbyl tělesnou sílu. Nyní jsem však ze svého postižení uzdraven, přijímám potravu a znovu jsem nabyl tělesnou sílu.´ Z toho by byl potěšen a naplněn radostí. 

Sejjathápi bhikkhave puriso bandhanágáre baddho assa. So aparena samajena tamhá bandhaná muččejja, sotthiná abjajena, na čassa koči bhogánam vajo, tassa evamassa: ´aham kho pubbe bandhanágáre baddho ahosim. Somhi etarahi tamhá bandhaná mutto, sotthiná abjajena, natthi ča me koči bhogánam vajo ti´ so tatonidánam labhetha pámudždžam, adhigaččhejja somanassam.

Jako kdyby byl, mniši, nějaký člověk uvězněn do vězení. Později by se však z vězení osvobodil, byl v bezpečí, bez obav a nepozbyl svůj majetek. Pomyslel by si: ´Dříve jsem byl uvězněn do vězení. Nyní jsem však z vězení osvobozen, jsem v bezpečí, bez obav a nepozbyl jsem svůj majetek.´ Z toho by byl potěšen a naplněn radostí.

Sejjathápi bhikkhave puriso dáso assa, anattádhíno parádhíno na jenakámangamo. So aparena samajena tamhá dásavjá muččejja, attádhíno aparádhíno bhudžisso jena kámangamo. Tassa evamassa: ´aham kho pubbe dáso áhosim, anattádhíno parádhíno na jena kámangamo. Somhi etarahi tamhá dásavjá mutto attádhíno aparádhíno bhudžisso jenakámangamoti´ so tatonidánam labhetha pámudždžam, adhigaččhejja somanassam.

Jako kdyby byl, mniši, nějaký člověk otrokem, nesvéprávným, závislým na druhých a nemohl jít kam se mu zachce. Později by se však z otroctví osvobodil, byl svéprávný, nezávislý na druhých, svobodný a mohl jít kam se mu zachce. Pomyslel by si: ´Dříve jsem byl otrokem, nesvéprávným, závislým na druhých a nemohl jít kam se mi zachce. Nyní jsem však z otroctví osvobozen, jsem svéprávný, nezávislý na druhých, svobodný a mohu jít kam se mi zachce.´ Z toho by byl potěšen a naplněn radostí.

Sejjathápi bhikkhave puriso sadhano sabhogo kantáraddhánamaggam patipadždžejja. So aparena samajena tamhá kantárá nittharejja, sotthiná abjajena, na čassa kiňči bhogánam vajo. Tassa evamassa: ´aham kho pubbe sadhano sabhogo kantáraddhánamaggam patipadždžim. Somhi etarahi tamhá kantárá nitthinno, sotthiná abjajena, natthi ča me kiňči bhogánam vajoti´ so tatonidánam labhetha pámudždžam, adhigaččhejja somanassam.

Jako kdyby, mniši, nějaký bohatý a majetný člověk putoval dlouhou cestou divočinou (pustinou). Později by však divočinu překonal, byl v bezpečí, bez obav a nepozbyl svůj majetek. Pomyslel by si: ´Dříve jsem jako bohatý a majetný putoval dlouhou cestou divočinou. Nyní jsem však divočinu překonal, jsem v bezpečí, bez obav a nepozbyl jsem svůj majetek.´ Z toho by byl potěšen a naplněn radostí.

Evameva kho bhikkhave bhikkhu jathá inam, jathá rogam, jathá bandhanágáram, jathá dásavjam, jathá kantáraddhánamaggam, ime paňčanívarane appahíne attani samanupassati.
Sejjathápi bhikkhave, jathá ánanajam, jathá árogjam, jathá bandhaná mokkham, jathá bhudžissam, jathá khemantabhúmim, evameva bhikkhu ime paňčanívarane pahíne attani samanupassati.

Právě tak, mniši, mnich nahlíží pět překážek, které v sobě ještě nepřekonal (neopustil): jako půjčku (dluh), jako nemoc, jako vězení, jako otroctví, jako dlouhou cestu divočinou.
Podobně, mniši, mnich nazírá pět překážek, které v sobě již překonal (opustil): jako nezadluženost, jako uzdravení, jako vysvobození z vězení, jako svobodu od otroctví, jako bezpečnou zemi.

Čtyři meditační pohroužení

So ime paňčanívarane pahája, četaso upakkilese paňňája dubbalíkarane, viviččeva kámehi, vivičča akusalehi dhammehi, savitakkam savičáram, vivekadžam pítisukham pathamam džhánam upasampadždža viharati. So imameva kájam vivekadžena pítisukhena abhisandeti parisandeti paripúreti parippharati, nássa kiňči sabbávato kájassa vivekadžena pítisukhena apphutam hoti.
Sejjathápi bhikkhave dakkho nahápako vá náhápakantevásí vá kamsathále naháníjačunnáni ákiritvá udakena paripphosakam paripphosakam sannejja, sássa naháníjapindi snehánugatá snehaparetá santarabáhirá phutá snehena na ča paggharaní. Evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kájam vivekadžena pítisukhena abhisandeti parisandeti paripúreti parippharati, nássa kiňči sabbávato kájassa vivekadžena pítisukhena apphutam hoti.

(1.) Když opustil těchto pět překážek, nečistot mysli, jež oslabují moudrost, odloučen od smyslových požitků a od neprospěšných stavů, vstupuje a prodlévá v prvním meditačním pohroužení, jež je doprovázeno myšlením a rozvažováním a je naplněno nadšením a blahem zrozeným z odloučení. Tímto nadšením a blahem zrozeným z odloučení pronikne, prodchne, prosytí a naplní toto tělo tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena nadšením a blahem zrozeným z odloučení.
Jako když zkušený lazebník nebo jeho učeň nasype mýdlový prášek do mosazného umyvadla a smíchá ho s vodou, kterou na něj postupně kropí, takže koule mýdlové hmoty je nasycena, proniknuta a naplněna vlhkostí uvnitř i vně, aniž by z ní kapala voda. Stejně tak, mniši, mnich tímto nadšením a blahem zrozeným z odloučení pronikne, prodchne, prosytí a naplní toto tělo tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena nadšením a blahem zrozeným z odloučení.

Puna ča param bhikkhave bhikkhu vitakkavičáránam vúpasamá adždžhattam sampasádanam četaso ekodibhávam avitakkam avičáram samádhidžam pítisukham dutijam džhánam upasampadždža viharati. So imameva kájam samádhidžena pítisukhena abhisandeti parisandeti paripúreti parippharati, nássa kiňči sabbávato kájassa samádhidžena pítisukhena apphutam hoti.
Sejjathápi bhikkhave udakarahado ubbhidodako, tassa nevassa puratthimája disája udakassájamukham, na paččhimája disája udakassájamukham, na uttarája disája udakassájamukham, na dakkhinája disája udakassájamukham, devo ča kálena kálam sammá dháram nánuppaveččhejja. Atha kho tamháva udakarahadá sítá váridhárá ubbhidždžitvá tameva udakarahadam sítena čáriná abhisandejja parisandejja paripúrejja parippharejja, nássa kiňči sabbávato udakarahadassa sítena čáriná apphutam assa. Evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kájam samádhidžena pítisukhena abhisandeti parisandeti paripúreti parippharati, nássa kiňči sabbávato kájassa samádhidžena pítisukhena apphutam hoti.

(2.) Dále, mniši, mnich s utišením myšlení a rozvažování vstupuje a prodlévá v druhém meditačním pohroužení, v němž je mysl sjednocena, ve vnitřním uspokojení, bez myšlení, bez rozvažování, naplněna nadšením a blahem zrozeným ze soustředění. Tímto nadšením a blahem zrozeným ze soustředění pronikne, prodchne, prosytí a naplní toto tělo tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena nadšením a blahem zrozeným ze soustředění.
Jako kdyby zde bylo jezero s pramenitou vodou vyvěrající z hlubin, které by nemělo žádný přítok z východu, ze západu, ze severu ani z jihu, ani by nebylo často napájeno hojným deštěm. Takže ten chladný zdroj vody vyvěrající z hlubin by proniknul, prodchnul, nasytil a naplnil celé jezero svými chladivými vodami tak, že by žádná část v celém tomto jezeře nezůstala nenasycena jeho chladivými vodami. Stejně tak, mniši, mnich tímto nadšením a blahem zrozeným ze soustředění pronikne, prodchne, prosytí a naplní toto tělo tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena nadšením a blahem zrozeným ze soustředění.

Puna ča param bhikkhave bhikkhu pítijá ča virágá upekkhako ča viharati sato ča sampadžáno, sukhaňča kájena patisamvedeti, jantam arijá áčikkhanti: ´upekkhako satimá sukhavihárí ti´ tatijam džhánam upasampadždža viharati. So imameva kájam nippítikena sukhena abhisandeti parisandeti paripúreti parippharati, nássa kiňči sabbávato kájassa nippítikena sukhena apphutam hoti.
Sejjathápi bhikkhave uppalinijam vá paduminijam vá pundaríkinijam vá appekaččáni uppaláni vá padumáni vá pundaríkáni vá udake džátáni udake samvaddháni udakánuggatáni antonimuggaposíni, táni jáva čaggá jáva ča múlá sítena váriná abhisannáni parisannáni paripúráni paripphutáni, na nesam kiňči sabbávatam uppalánam vá padumánam vá pundaríkánam vá sítena váriná apphutam assa. Evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kájam nippítikena sukhena abhisandeti parisandeti paripúreti parippharati, nássa kiňči sabbávato kájassa nippítikena sukhena apphutam hoti.

(3.) Dále, mniši, mnich s vymizením nadšení prodlévá vyrovnaně, s uvědoměním a jasným chápáním, zakoušeje stav tělesného blaha, o němž ušlechtilí prohlašují: ´Ten, kdo je vyrovnaný a uvědomělý prodlévá blaženě.´ Takto vstupuje a prodlévá ve třetím meditačním pohroužení. Tímto blahem oproštěným od nadšení pronikne, prodchne, prosytí a naplní toto tělo tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena blahem oproštěným od nadšení.
Jako když v jezírku s modrými, bílými či červenými lotosy jsou některé lotosy zrozené a rostoucí ve vodě, ponořené ve vodě, takže jsou proniknuty, prodchnuty, nasyceny a naplněny chladnou vodou od kořenů až po vrcholky tak, že žádná část v těchto modrých, bílých či červených lotosech nezůstane nenasycena chladnou vodou. Stejně tak, mniši, mnich tímto blahem oproštěným od nadšení pronikne, prodchne, prosytí a naplní toto tělo tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena blahem oproštěným od nadšení.

Puna ča param bhikkhave bhikkhu sukhassa ča paháná dukkhassa ča paháná pubbeva somanassadomanassánam atthangamá adukkhamasukham upekkhásatipárisuddhim čatuttham džhánam upasampadždža viharati. So imameva kájam parisuddhena četasá parijodátena pharitvá nisinno hoti, nássa kiňči sabbávato kájassa parisuddhena četasá parijodátena apphutam hoti.
Sejjathápi bhikkhave puriso odátena vatthena sasísam párupitvá nisinno assa, nássa kiňči sabbávato kájassa odátena vattena apphutam assa, evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kájam parisuddhena četasá parijodátena pharitvá nisinno hoti, nássa kiňči sabbávato kájassa parisuddhena četasá parijodátena apphutam hoti.

(4.) Dále, mniši, mnich s opuštěním blaženosti i strasti, s ukončením dřívější radosti a žalu, vstupuje a prodlévá ve čtvrtém meditačním pohroužení, jež není ani strastné ani blažené, a je očištěnou vyrovnaností a uvědoměním. Sedí a prosycuje toto tělo očištěnou a vyjasněnou myslí tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena očištěnou a vyjasněnou myslí.
Jako kdyby tu seděl nějaký člověk zahalený do bílého plátna od hlavy až k patě tak, že by žádná část na jeho těle nezůstala nezahalena bílým plátnem. Stejně tak, mniši, mnich sedí a prosycuje toto tělo očištěnou a vyjasněnou myslí tak, že žádná část v celém tomto těle nezůstane nenasycena očištěnou a vyjasněnou myslí.

Trojice ušlechtilého vědění

1. Poznání minulých životů

So evam samáhite čitte parisuddhe parijodáte anangane vigatúpakkilese mudubhúte kammanije thite áneňdžappatte pubbenivásánussatiňánája čittam abhininnámeti. So anekavihitam pubbenivásam anussarati, sejjathídam: ekampi džátim dvepi džátijo tissopi džátijo čatassopi džátijo paňčapi džátijo dasapi džátijo vísatimpi džátijo timsampi džátijo čattárísampi džátijo paňňásampi džátijo džátisatampi džátisahassampi džátisatasahassampi, anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe anekepi samvattavivattakappe: ´amutrásim evannámo evangotto evamvanno evamáháro evam sukhadukkhapatisamvedí evamájuparijanto. So tato čuto amutra upapádim. Tatrápásim evannámo evam gotto evam vanno evamáháro evam sukhadukkhapatisamvedí evamájuparijanto. So tato čuto idhúpapanno ti.´ Iti sákáram sauddesam anekavihitam pubbenivásam anussarati.
Sejjathápi bhikkhave puriso sakamhá gámá aňňam gámam gaččhejja, tamhápi gámá aňňam gámam gaččhejja, so tamhá gámá sakamjeva gámam paččágaččhejja, tassa evamassa: ´aham kho sakamhá gámá amum gámam agaňčhim. Tatra evam atthásim, evam nisídim, evam abhásim, evam tunhí ahosim, tamhápi gámá amum gámam agaňčhim. Tatrápi evam atthásim, evam nisídim, evam abhásim, evam tunhí ahosim. Somhi tamhá gámá sakamjeva gámam paččágato ti.´ Evameva kho bhikkhave bhikkhu anekavihitam pubbenivásam anussarati, sejjathídam: ekampi džátim ... Iti sákáram sauddesam anekavihitam pubbenivásam anussarati.

Když je jeho mysl takto soustředěná, očištěná, vyjasněná, bez poskvrny, bez nečistoty, poddajná, schopná činnosti, ustálená a neochvějná, zaměří ji k poznání v podobě vzpomínky na dřívější pobyty (minulé životy). Vybaví si mnohé své dřívější pobyty: jedno zrození, dvě zrození, tři, čtyři, pět, deset zrození, dvacet, třicet, čtyřicet, padesát, sto zrození, tisíc, sto tisíc, mnoho světových období smršťování světa, mnoho světových období rozpínání světa, mnoho světových období smršťování a rozpínání světa: ´Takové bylo tehdy moje jméno, takový rod, takový vzhled, taková potrava, takovou jsem zakoušel strast a slast, takový byl konec mého života. A když jsem odtamtud zmizel, vyvstal jsem jinde, a takové bylo zase tam moje jméno, takový rod, takový vzhled, taková potrava, takovou jsem zakoušel strast a slast, takový byl konec mého života. A když jsem odtamtud zmizel, vyvstal jsem zde.´ Takto si vzpomene na mnohé své dřívější pobyty s jejich znaky a podrobnostmi.
Jako kdyby nějaký člověk odešel ze své vesnice do jiné vesnice, odtud by pak odešel do další vesnice, a pak se odtud znovu vrátil zpět do své vesnice. Mohl by si pomyslet: ´Odešel jsem ze své vesnice do jiné vesnice, tam jsem stál tak a tak, seděl tak a tak, mluvil tak a tak či mlčel. Odtud jsem pak odešel do další vesnice, a tam jsem stál tak a tak, seděl tak a tak, mluvil tak a tak či mlčel. Odtud jsem se pak znovu vrátil do své vesnice.´ Stejně tak, mniši, si mnich vybaví mnohé své dřívější pobyty: ... 

2. Poznání znovuzrozování bytostí podle vykonaných činů 

So evam samáhite čitte parisuddhe parijodáte anangane vigatúpakkilese mudubhúte kammanije thite áneňdžappatte sattánam čutúpapátaňánája čittam abhininnámeti. So dibbena čakkhuná visuddhena atikkantamánusakena satte passati čavamáne uppadždžamáne híne paníte suvanne dubbanne sugate duggate, jathákammúpage satte padžánáti: ´Ime vata bhonto sattá kájaduččaritena samannágatá vačíduččaritena samannágatá manoduččaritena samannágatá arijánam upavádaká miččháditthiká miččháditthikammasamádáná. Te kájassa bhedá parammaraná apájam duggatim vinipátam nirajam upapanná. Ime vá pana bhonto sattá kájasučaritena samannágatá vačísučaritena samannágatá manosučaritena samannágatá arijánam anupavádaká sammáditthiká sammáditthikammasamádáná. Te kájassa bhedá parammaraná sugatim saggam lokam upapanná ti.´ Iti dibbena čakkhuná visuddhena atikkantamánusakena satte passati čavamáne uppadždžamáne híne paníte suvanane dubbanne sugate duggate jathákammúpage satte padžánáti.
Sejjathápassu bhikkhave dve agárá sadvárá, tattha čakkhumá puriso madždžhe thito passejja manusse geham pavisantepi nikkhamantepi anučankamantepi anuvičarantepi, evameva kho bhikkhave bhikkhu dibbena čakkhuná visuddhena atikkantamánusakena satte passati čavamáne uppadždžamáne híne paníte suvanne dubbanne sugate duggate, jathákammúpage satte padžánáti: ... 
Iti dibbena čakkhuná visuddhena atikkantamánusakena satte passati čavamáne uppadždžamáne híne paníte suvanane dubbanne sugate duggate jathákammúpage satte padžánáti.

Když je jeho mysl takto soustředěná, očištěná, vyjasněná, bez poskvrny, bez nečistoty, poddajná, schopná činnosti, ustálená a neochvějná, zaměří ji k poznání odchodu a opětovného vyvstávání bytostí. Svým božským zrakem, očištěným a přesahujícím lidský, vidí, jak bytosti odcházejí a znovu vyvstávají, nízké a vznešené, krásné a ošklivé, šťastné a nešťastné, a poznává, jak bytosti putují podle svých činů: ´Tyto milé bytosti, které špatně jednaly tělem, řečí a myslí, hanily ušlechtilé, zastávaly špatné názory a jednaly podle svých špatných názorů, po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstaly v bědném stavu, v strastném místě, v záhubě, v pekle. Avšak ty milé bytosti, které správně jednaly tělem, řečí a myslí, nehanily ušlechtilé, zastávaly správné názory a jednaly podle svých správných názorů, po rozpadu těla, po smrti, znovu vyvstaly v šťastném místě, v nebeském světě.´ Takto svým božským zrakem, očištěným a přesahujícím lidský, vidí, jak bytosti odcházejí a znovu vyvstávají, nízké a vznešené, krásné a ošklivé, šťastné a nešťastné, a poznává, jak bytosti putují podle svých činů. 
Jako kdyby zde byly dva domy s dveřmi a nějaký člověk s dobrým zrakem, stojící mezi nimi, by viděl, jak do nich lidé vstupují a vystupují, jak mezi nimi přecházejí sem a tam. Stejně tak, mniši, mnich svým božským zrakem, očištěným a přesahujícím lidský, vidí, jak bytosti odcházejí a znovu vyvstávají, nízké a vznešené, krásné a ošklivé, šťastné a nešťastné, a poznává, jak bytosti putují podle svých činů: ...

3. Poznání odstranění zákalů

So evam samáhite čitte parisuddhe parijodáte anangane vigatúpakkilese mudubhúte kammanije thite áneňdžappatte ásavánam khajaňánája čittam abhininnámeti: so idam dukkhanti jathábhútam padžánáti, ajam dukkhasamudajoti jathábhútam padžánáti, ajam dukkhanirodhoti jathábhútam padžánáti, ajam dukkhanirodhagáminípatipadáti jathábhútam padžánáti. Ime ásaváti jathábhútam padžánáti, ajam ásavasamudajoti jathábhútam padžánáti, ajam ásavanirodhoti jathábhútam padžánáti, ajam ásavanirodhagáminí patipadáti jathábhútam padžánáti. Tassa evam džánato evam passato kámásávápi čittam vimuččati, bhavásavápi čittam vimuččati, avidždžásavápi čittam vimuččati. Vimuttasmim vimuttamiti ňánam hoti: ´khíná džáti, vusitam brahmačarijam, katam karaníjam, náparam itthattájá ti´ padžánáti.
Sejjathápi bhikkhave pabbatasankhepe udakarahado aččho vippasanno anávilo, tattha čakkhumá puriso tíre thito passejja sippisambukampi sakkharakathalampi maččhagumbampi čarantampi titthantampi, tassa evamassa: ´ajam kho udakarahado aččho vippasanno anávilo. Tatrime sippisambukápi sakkharakathalápi maččhagumbápi čarantipi titthantipí ti.´ Evameva kho bhikkhave bhikkhu ´idam dukkhanti´ jathábhútam padžánáti ...
Vimuttasmim vimuttamiti ňánam hoti: ´khíná džáti, vusitam brahmačarijam, katam karaníjam, náparam itthattájá ti´ padžánáti.

Když je jeho mysl takto soustředěná, očištěná, vyjasněná, bez poskvrny, bez nečistoty, poddajná, schopná činnosti, ustálená a neochvějná, zaměří ji k poznání odstranění zákalů. Přímo poznává v souladu se skutečností: ´Toto je strast.´ ... ´Toto je vznik strasti.´ ... ´Toto je ustání strasti.´... ´Toto je cesta vedoucí k ustání strasti.´ Přímo poznává v souladu se skutečností: ´Toto jsou zákaly.´... ´Toto je vznik zákalů.´ ... ´Toto je ustání zákalů.´ ... ´Toto je cesta vedoucí k ustání zákalů.´ Když takto poznává a takto vidí, jeho mysl se osvobodí od zákalu smyslných požitků, od zákalu bytí (existence) a od zákalu nevědomosti. Když je osvobozen, je v něm poznání osvobození a ví: ´Ukončeno je zrozování, dokonán je čistý život, úkol je splněn, po tomto zde již není nic dalšího.´
Jako kdyby v nějaké horské roklině bylo jezero s čistou, průzračnou a nezčeřenou vodou, takže člověk s dobrým zrakem, stojící na jeho břehu, by v něm mohl vidět mušle, písek, oblázky i hejna ryb, plovoucích kolem či stojících na místě. Mohl by si pomyslet: ´Toto je jezero s čistou, průzračnou a nezčeřenou vodou, jsou v něm mušle, písek, oblázky i hejna ryb, plovoucích kolem či stojících na místě.´ Stejně tak, mniši, mnich přímo poznává v souladu se skutečností: ´Toto je strast´... 

Zasloužilý

Ajam vuččati bhikkhave bhikkhu samano itipi, bráhmano itipi, nahátako itipi, vedagú itipi, sottijo itipi, arijo itipi, araham itipi.

Takový mnich, mniši, je nazýván ´asketa´, ´bráhman´, ´očištěný´, ´znalý´, ´učený´, ´ušlechtilý´ a ´zasloužilý.´  

Kathaňča bhikkhave bhikkhu samano hoti? Samitássa honti pápaká akusalá dhammá sankilesiká ponobhaviká sadará dukkhavipáká ájatim džátidžarámaraníjá. Evam kho bhikkhave bhikkhu samano hoti.

A jak, mniši, je mnich asketou? Tím, že v sobě utišil zlé a neprospěšné znečišťující stavy, jež vedou k opětovnému bytí, způsobují potíže, mají strastné následky a vedou k budoucímu zrození, stárnutí a smrti. Takto je mnich asketou.

Kathaňča bhikkhave bhikkhu bráhmano hoti? Báhitássa honti pápaká akusalá dhammá sankilesiká ponobhaviká sadará dukkhavipáká ájatim džátidžarámaraníjá. Evam kho bhikkhave bhikkhu bráhmano hoti.

A jak, mniši, je mnich bráhmanem? Tím, že se vyhnul zlým a neprospěšným znečišťujícím stavům, jež vedou k opětovnému bytí, způsobují potíže, mají strastné následky a vedou k budoucímu zrození, stárnutí a smrti. Takto je mnich bráhmanem.

Kathaňča bhikkhave bhikkhu nahátako hoti? Nahátássa honti pápaká akusalá dhammá sankilesiká ponobhaviká sadará dukkhavipáká ájatim džátidžarámaraníjá. Evam kho bhikkhave bhikkhu nahátako hoti.

A jak, mniši, je mnich očištěným? Tím, že se očistil od zlých a neprospěšných znečišťujících stavů, jež vedou k opětovnému bytí, způsobují potíže, mají strastné následky a vedou k budoucímu zrození, stárnutí a smrti. Takto je mnich očištěným.

Kathaňča bhikkhave bhikkhu vedagú hoti? Viditássa honti pápaká akusalá dhammá sankilesiká ponobhaviká sadará dukkhavipáká ájatim džátidžarámaraníjá. Evam kho bhikkhave bhikkhu vedagú hoti.

A jak, mniši, je mnich znalým? Tím, že poznal zlé a neprospěšné znečišťující stavy, jež vedou k opětovnému bytí, způsobují potíže, mají strastné následky a vedou k budoucímu zrození, stárnutí a smrti. Takto je mnich znalým.

Kathaňča bhikkhave bhikkhu sottijo hoti? Nissutássa honti pápaká akusalá dhammá sankilesiká ponobhaviká sadará dukkhavipáká ájatim džátidžarámaraníjá. Evam kho bhikkhave bhikkhu sottijo hoti.

A jak, mniši, je mnich učeným? Tím, že unikl zlým a neprospěšným znečišťujícím stavům, jež vedou k opětovnému bytí, způsobují potíže, mají strastné následky a vedou k budoucímu zrození, stárnutí a smrti. Takto je mnich učeným.

Kathaňča bhikkhave bhikkhu arijo hoti? Árakássa honti pápaká akusalá dhammá sankilesiká ponobhaviká sadará dukkhavipáká ájatim džátidžarámaraníjá. Evam kho bhikkhave bhikkhu arijo hoti.

A jak, mniši, je mnich ušlechtilým? Tím, že je vzdálen zlým a neprospěšným znečišťujícím stavům, jež vedou k opětovnému bytí, způsobují potíže, mají strastné následky a vedou k budoucímu zrození, stárnutí a smrti. Takto je mnich ušlechtilým.

Kathaňča bhikkhave bhikkhu araham hoti? Árakássa honti pápaká akusalá dhammá sankilesiká ponobhaviká sadará dukkhavipáká ájatim džátidžarámaraníjá. Evam kho bhikkhave bhikkhu araham hoti."

A jak, mniši, je mnich zasloužilým? Tím, že je vzdálen zlým a neprospěšným znečišťujícím stavům, jež vedou k opětovnému bytí, způsobují potíže, mají strastné následky a vedou k budoucímu zrození, stárnutí a smrti. Takto je mnich zasloužilým."

Idamavoča bhagavá. Attamaná te bhikkhú bhagavato bhásitam abhinandunti.

Tak pravil Vznešený. Spokojení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.

 

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Štěpán Chromovský