Madždžhima-nikája 40

Čúla Assapura-sutta

Kratší rozprava ve městě Assapura

 

Evam me sutam: ekam samajam bhagavá angesu viharati assapuram náma angánam nigamo. Tatra kho bhagavá bhikkhú ámantesi: "bhikkhavo ti." "Bhadante ti" te bhikkhú bhagavato paččassosum. Bhagavá etadavoča:

Tak jsem slyšel. Jenou Vznešený prodléval v kraji Anga, v angském městě jménem Assapura. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" "Pane," odpověděli mniši Vznešenému. Vznešený pravil:

Samaná samanáti vo bhikkhave džano saňdžánáti. Tumhe ča pana ke tumheti putthá samáná samanamháti patidžánátha. Tesam vo bhikkhave evam samaňňánam satam evam patiňňánam satam ´já samanasámíčipatipadá, tam patipadam patipadždžissáma evam no ajam amhákam samaňňá ča saččá bhavissati, patiňňá ča bhútá, jesaňča majam čívarapindapátasenásanagilánapaččajabhesadždžaparikkháram paribhuňdžáma, tesam te kárá amhesu mahapphalá bhavissanti mahánisamsá. Amhákaňčevájam pabbadždžá avaňdžhá bhavissati saphalá saudrajá ti´ evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.

"Mniši, lidé vás vnímají jako askety. Když se vás ptají: ´Kdo jsi?´ doznáváte: ´Asketa.´Jelikož jste tak vnímáni a doznáváte se za takové, měli byste se, mniši, takto cvičit: ´Budeme praktikovat takovou cestu, která je vhodná pro asketu, tak aby jejich vnímání bylo pravdivé a naše doznání skutečné, tak aby péče dárců, jejichž roucha, almužní jídlo, příbytek a léky pro případ nemoci používáme jako životní potřeby, jim přinesla velké plody a velký prospěch, tak aby náš odchod do bezdomoví nebyl marný, ale plodný a užitečný.´

Ten kdo nepraktikuje správnou cestu

Kathaňča bhikkhave bhikkhu na samanasámíčipatipadam patipanno hoti? Jassa kassači bhikkhave bhikkhuno abhidždžhálussa abhidždžhá appahíná hoti, bjápannačittassa bjápádo appahíno hoti, kodhanassa kodho appahíno hoti, upanáhissa upanáho appahíno hoti, makkhissa makkho appahíno hoti, palásissa paláso appahíno hoti, issukissa issá appahíná hoti, maččharissa maččharijam appahínam hoti, sathassa sáthejjam appahínam hoti, májávissa májá appahíná hoti, pápiččhassa pápiká iččhá appahíná hoti, miččháditthissa miččháditthi appahíná hoti, imesam kho aham bhikkhave samanamalánam samanadosánam samanakasatánam ápájikánam thánánam duggativedaníjánam appaháná na samanasámíčipatipadam patipannoti vadámi.
Sejjathápi bhikkhave matadžam náma ávudhadžátam ubhato dháram pítanisitam, tadassa sanghátijá sampárutam sampalivethitam. Tathúpamáham bhikkhave imassa bhikkhuno pabbadždžam vadámi.

A jak, mniši, mnich nepraktikuje cestu vhodnou pro asketu? Pokud, mniši, mnich, který je žádostivý neopustil žádostivost, který je zlovolný neopustil zlovůli, který je hněvivý neopustil hněv, který je mstivý neopustil mstivost, který je pohrdavý neopustil pohrdavost, který je panovačný neopustil panovačnost, který je závistivý neopustil závist, který je sobecký neopustil sobectví, který je klamavý neopustil klamavost, který je pokrytecký neopustil pokrytectví, který má zlá přání neopustil zlá přání, který má špatné názory neopustil špatné názory - potud nepraktikuje cestu vhodnou pro asketu, jelikož neopustil tyto poskvrny, chyby a zákaly askety, které vedou do nešťastných stavů zakoušených v strastných místech, říkám.
Jako kdyby zbraň nazývaná matadža, dobře nabroušená na obou ostřích, byla zasunuta do pouzdra sešitého z kusů (tenkého) plátna. Takové je přirovnání pro odchod do bezdomoví tohoto mnicha, říkám. 

Náham bhikkhave sanghátikassa sanghátidháranamattena sámaňňam vadámi. Náham bhikkhave ačelakassa ačelakamattena sámaňňam vadámi. Náham bhikkhave radžodžallikassa radžodžallikamattena sámaňňam vadámi. Náham bhikkhave udakorohakassa udakorohakamattena sámaňňam vadámi. Náham bhikkhave rukkhamúlikassa rukkhamúlikamattena sámaňňam vadámi. Náham bhikkhave abbhokásikassa abbhokásikamattena sámaňňam vadámi. Náham bhikkhave ubbhatthakassa ubbhatthakamattena sámannam vadámi. Náham bhikkhave parijájabhattikassa parijájabhattikamattena sámaňňam vadámi. Náham bhikkhave mantadždžhájakassa mantadždžhájakamattena sámannam vadámi. Náham bhikkhave džatilakassa džatádháranamattena sámaňňam vadámi.

Neříkám, mniši, že nošení sešívaného roucha je měřítkem asketismu toho, kdo nosí sešívané roucho. Neříkám, mniši, že nahota je měřítkem asketismu toho, kdo je nahý. Neříkám, mniši, že pokrytí prachem a špínou je měřítkem asketismu toho, kdo je pokrytý prachem a špínou. Neříkám, mniši, že (rituální) omývání vodou je měřítkem asketismu toho, kdo se (rituálně) omývá vodou. Neříkám, mniši, že sezení u kořene stromu je měřítkem asketismu toho, kdo sedí u kořene stromu. Neříkám, mniši, že sezení na otevřeném prostranství je měřítkem asketismu toho, kdo sedí na otevřeném prostranství. Neříkám, mniši, že neustálé stání je měřítkem asketismu toho, kdo neustále stojí. Neříkám, mniši, že přijímání jídla ve stanovených intervalech je měřítkem asketismu toho, kdo přijímá jídlo ve stanovených intervalech. Neříkám, mniši, že recitace zaklínadel je měřítkem asketismu toho, kdo recituje zaklínadla. Neříkám, mniši, že nošení spletených vlasů je měřítkem asketismu toho, kdo nosí spletené vlasy.   

Sanghátikassa če bhikkhave sanghátidháranamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam sanghátikam karejjum, sanghátikattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, sanghátiko hohi sanghátikassa te sato sanghátidháranamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissati, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččháditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave sanghátikampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččháditthim, tasmá na sanghátikassa sanghátidháranamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze nošení sešívaného roucha ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní oblékli do sešívaného roucha hned od narození a přiměli ho nosit to sešívané roucho: ´Pojď drahý, nos sešívané roucho, skrze nošení sešívaného roucha, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač nosí sešívané roucho, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že nošení sešívaného roucha je měřítkem asketismu toho, kdo nosí sešívané roucho. 

Ačelakassa če bhikkhave ačelakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam ačelakam karejjum, ačelakamattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, ačelako hohi, ačelakassa te sato ačelakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati. Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave ačelakampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččháditthim, tasmá na ačelakassa ačelakamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze nahotu ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní obnažili hned od narození a přiměli ho k nahotě: ´Pojď drahý, buď nahý, skrze nahotu, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač nazí, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že nahota je měřítkem asketismu toho, kdo je nahý.

Radžodžallikassa če bhikkhave radžodžallikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam radžodžallikam karejjum, radžodžallikattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, radžodžalliko hohi, radžodžallikassa te sato radžodžallikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati. Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave radžodžallikampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččháditthim, tasmá na radžodžallikassa radžodžallikamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze pokrytí prachem a špínou ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní pokryli prachem a špínou hned od narození a přiměli ho k pokrývání prachem a špínou: ´Pojď drahý, buď pokrytý prachem a špínou, skrze pokrytí prachem a špínou, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač pokrytí prachem a špínou, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že pokrytí prachem a špínou je měřítkem asketismu toho, kdo je pokrytý prachem a špínou.

Udakorohakassa če bhikkhave udakorohakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam udakorohakam karejjum, udakorohakamattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, udakorohako hohi,udakorohakassa te sato udakorohakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati. Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave udakorohakampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččháditthim, tasmá na udakorohakassa udakorohakamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze (rituální) omývání vodou ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní omývali vodou hned od narození a přiměli ho k omývání vodou: ´Pojď drahý, omývej se vodou, skrze omývání vodou, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač se omývají vodou, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že (rituální) omývání vodou je měřítkem asketismu toho, kdo se omývá vodou.

Rukkhamúlikassa če bhikkhave rukkhamúlikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam rukkhamúlikam karejjum, rukkhamúlikattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, rukkhamúliko hohi, rukkhamúlikassa te sato rukkhamúlikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati. Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave rukkhamúlikampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččháditthim, tasmá na rukkhamúlikassa rukkhamúlikamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze sezení u kořene stromu ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní usadili u kořene stromu hned od narození a přiměli ho k sezení u kořene stromu: ´Pojď drahý, seď u kořene stromu, skrze sezení u kořene stromu, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač sedí u kořene stromu, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že sezení u kořene stromu je měřítkem asketismu toho, kdo sedí u kořene stromu.

Abbhokásikassa če bhikkhave abbhokásikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam abbhokásikam karejjum, abbhokásikattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, abbhokásiko hohi, abbhokásikassa te sato abbhokásikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati. Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave abbhokásikampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččháditthim, tasmá na abbhokásikassa abbhokásikamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze sezení na otevřeném prostranství ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní usadili na otevřeném prostranství hned od narození a přiměli ho k sezení na otevřeném prostranství: ´Pojď drahý, seď na otevřeném prostranství, skrze sezení na otevřeném prostranství, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač sedí na otevřeném prostranství, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že sezení na otevřeném prostranství je měřítkem asketismu toho, kdo sedí na otevřeném prostranství.

Ubbhatthakassa če bhikkhave ubbhatthakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam ubbhatthakam karejjum, ubbhatthakattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, ubbhatthako hohi, ubbhatthakassa te sato ubbhatthakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati. Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave ubbhatthakampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččháditthim, tasmá na ubbhatthakassa ubbhatthakamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze neustálé stání ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali stát hned od narození a přiměli ho k neustálému stání: ´Pojď drahý, stůj bez přestání, skrze neustálé stání, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač neustále stojí, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že neustálé stání je měřítkem asketismu toho, kdo neustále stojí.

Parijájabhattikassa če bhikkhave parijájabhattikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam parijájabhattikam karejjum, parijájabhattakattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, parijájabhattiko hohi, parijájabhattikassa te sato parijájabhattikamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati.Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave parijájabhattikampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččhá ditthim, tasmá na parijájabhattikassa parijájabhattikamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze přijímání jídla ve stanovených intervalech ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali přijímat jídlo ve stanovených intervalech hned od narození a přiměli ho k přijímání jídla ve stanovených intervalech: ´Pojď drahý, přijímej jídlo ve stanovených intervalech, skrze přijímání jídla ve stanovených intervalech, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač přijímají jídlo ve stanovených intervalech, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že přijímání jídla ve stanovených intervalech je měřítkem asketismu toho, kdo přijímá jídlo ve stanovených intervalech.

Mantadždžhájakassa če bhikkhave mantadždžhájakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam mantadždžhájakam karejjum, mantadždžhájakattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, mantadždžhájako hohi, mantadždžhájakassa te sato mantadždžhájakamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati, kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati.Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave mantadždžhájakampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččhá ditthim, tasmá na mantadždžhájakassa mantadždžhájakamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze recitaci zaklínadel ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali recitovat zaklínadla hned od narození a přiměli ho k recitaci zaklínadel: ´Pojď drahý, recituj zaklínadla, skrze recitaci zaklínadel, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač recitují zaklínadla, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že recitace zaklínadel je měřítkem asketismu toho, kdo recituje zaklínadla.

Džatilakassa če bhikkhave džatádháranamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjetha, bjápannačittassa bjápádo pahíjetha, kodhanassa kodho pahíjetha, upanáhissa upanáho pahíjetha, makkhissa makkho pahíjetha, palásissa paláso pahíjetha, issukissa issá pahíjetha, maččharissa maččharijam pahíjetha, sathassa sáthejjam pahíjetha, májávissa májá pahíjetha, pápiččhassa pápiká iččhá pahíjetha, miččháditthikassa miččháditthi pahíjetha, tamenam mittámaččá ňátisálohitá džátameva nam džatilakam karejjum, džatilakattameva samádapejjum: ´Ehi tvam bhadramukha, džatilako hohi, džatilakassa te sato džatádháranamattena abhidždžhálussa abhidždžhá pahíjissati, bjápannačittassa bjápádo pahíjissati,kodhanassa kodho pahíjissati, upanáhissa upanáho pahíjissati, makkhissa makkho pahíjissati, palásissa paláso pahíjissatí, issukissa issá pahíjissati, maččharissa maččharijam pahíjissati, sathassa sáthejjam pahíjissati, májávissa májá pahíjissati. Pápiččhassa pápiká iččhá pahíjissati, miččháditthikassa miččhá ditthi pahíjissatí ti.´
Jasmá ča kho aham bhikkhave džatilakampi idhekaččam passámi abhidždžhálum bjápannačittam kodhanam upanáhim makkhim palásim issukim maččharim satham májávim pápiččham miččhá ditthim, tasmá na džatilakassa džatádháranamattena sámaňňam vadámi.

Kdyby skrze nošení spletených vlasů ten, kdo je žádostivý opustil žádostivost, kdo je zlovolný opustil zlovůli, kdo je hněvivý opustil hněv, kdo je mstivý opustil mstivost, kdo je pohrdavý opustil pohrdavost, kdo je panovačný opustil panovačnost, kdo je závistivý opustil závist, kdo je sobecký opustil sobectví, kdo je klamavý opustil klamavost, kdo je pokrytecký opustil pokrytectví, kdo má zlá přání opustil zlá přání, kdo má špatné názory opustil špatné názory - tak by ho jeho přátelé a druzi, jeho blízcí a příbuzní nechali nosit spletené vlasy hned od narození a přiměli ho k nošení spletených vlasů: ´Pojď drahý, nos spletené vlasy, skrze nošení spletených vlasů, když budeš žádostivý opustíš žádostivost, když budeš zlovolný opustíš zlovůli, když budeš hněvivý opustíš hněv, když budeš mstivý opustíš mstivost, když budeš pohrdavý opustíš pohrdavost, když budeš panovačný opustíš panovačnost, když budeš závistivý opustíš závist, když budeš sobecký opustíš sobectví, když budeš klamavý opustíš klamavost, když budeš pokrytecký opustíš pokrytectví, když budeš mít zlá přání opustíš zlá přání, když budeš mít špatné názory opustíš špatné názory.´
Já však, mniši, vidím, že někteří, ač nosí spletené vlasy, jsou žádostiví, jsou zlovolní, jsou hněviví, jsou mstiví, jsou pohrdaví, jsou panovační, jsou závistiví, jsou sobečtí, jsou klamaví, jsou pokrytečtí, mají zlá přání, mají špatné názory. Proto neříkám, že nošení spletených vlasů je měřítkem asketismu toho, kdo nosí spletené vlasy.

Ten kdo praktikuje správnou cestu

Kathaňča bhikkhave bhikkhu samanasámíčipatipadam patipanno hoti? Jassa kassači bhikkhave bhikkhuno abhidždžhálussa abhidždžhá pahíná hoti, bjápannačittassa bjápádo pahíno hoti, kodhanassa kodho pahíno hoti, upanáhissa upanáho pahíno hoti, makkhissa makkho pahíno hoti, palásissa paláso pahíno hoti, issukissa issá pahíná hoti, maččharissa maččharijam pahínam hoti, sathassa sáthejjam pahínam hoti, májávissa májá pahíná hoti, pápiččhassa pápiká iččhá pahíná hoti, miččháditthissa miččháditthi pahíná hoti, imesam kho aham bhikkhave samanamalánam samanadosánam samanakasatánam ápájikánam thánánam duggativedaníjánam paháná samanasámíčipatipadam patipannoti vadámi.

A jak, mniši, mnich praktikuje cestu vhodnou pro asketu? Pokud, mniši, mnich, který je žádostivý opustil žádostivost, který je zlovolný opustil zlovůli, který je hněvivý opustil hněv, který je mstivý opustil mstivost, který je pohrdavý opustil pohrdavost, který je panovačný opustil panovačnost, který je závistivý opustil závist, který je sobecký opustil sobectví, který je klamavý opustil klamavost, který je pokrytecký opustil pokrytectví, který má zlá přání opustil zlá přání, který má špatné názory opustil špatné názory - potud praktikuje cestu vhodnou pro asketu, jelikož opustil tyto poskvrny, chyby a zákaly askety, které vedou do nešťastných stavů zakoušených v strastných místech, říkám.

Očištění neprospěšných stavů

So sabbehi imehi pápakehi akusalehi dhammehi visuddhamattánam samanupassati. Tassa sabbehi imehi pápakehi akusalehi dhammehi visuddhamattánam samanupassato pámudždžam džájati. Pamuditassa píti džájati. Pítimanassa kájo passambhati. Passaddhakájo sukham vedeti. Sukhino čittam samádhijati.

Vidí, že všechny tyto zlé neprospěšné stavy v něm byly očištěny. Když vidí, že všechny tyto zlé neprospěšné stavy v něm byly očištěny, zrodí se v něm radost. Když je naplněn radostí, zrodí se v něm nadšení. Když je naplněn nadšením, jeho tělo se zklidní. Když má klidné tělo, zakouší blaho. Když zakouší blaho, jeho mysl se soustředí.

Vyzařování čtyř nezměrných stavů

So mettásahagatena četasá ekam disam pharitvá viharati, tathá dutijam, tathá tatijam, tathá čatutthim, iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbattatája. Sabbávantam lokam mettásahagatena četasá vipulena mahaggatena appamánena averena abjápadždžhena pharitvá viharati.
Karunásahagatena četasá ekam disam pharitvá viharati. Tathá dutijam, tathá tatijam, tathá čatutthim, iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbattatája. Sabbávantam lokam karunásahagatena četasá vipulena mahaggatena appamánena averena abjápadždžhena pharitvá viharati.
Muditásahagatena četasá ekam disam pharitvá viharati, tathá dutijam, tathá tatijam, tathá čatutthim, iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbattatája. Sabbávantam lokam muditásahagatena četasá vipulena mahaggatena appamánena averena abjápadždžhena pharitvá viharati.
Upekkhásahagatena četasá ekam disam pharitvá viharati, tathá dutijam, tathá tatijam, tathá čatutthim, iti uddhamadho tirijam sabbadhi sabbattatája. Sabbávantam lokam upekkhásahagatena četasá vipulena mahaggatena appamánena averena abjápadždžhena pharitvá viharati.

Prodlévá s myslí naplněnou laskavostí a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá pronikaje celý svět myslí naplněnou laskavostí, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.
Prodlévá s myslí naplněnou soucitem a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá  pronikaje celý svět myslí naplněnou soucitem, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.
Prodlévá s myslí naplněnou blahovůlí a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá  pronikaje celý svět myslí naplněnou blahovůlí, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.
Prodlévá s myslí naplněnou vyrovnaností a proniká s ní jeden směr, druhý směr, třetí směr, čtvrtý směr, tak i nahoře a dole, napříč a všude, ke všem jako k sobě. Prodlévá pronikaje celý svět myslí naplněnou vyrovnaností, rozšířenou, zmohutnělou, nezměrnou, prostou zášti a zlovůle.

Sejjathápi bhikkhave pokkharaní aččhodiká sátodiká sítodiká setaká supatitthá ramaníjá, puratthimája čepi disája puriso ágaččhejja ghammábhitatto ghammapareto kilanto tasito pipásito. So tam pokkharanim ágamma vinejja udakapipásam, vinejja ghammapariláham. Paččhimája čepi disája puriso ágaččhejja ghammábhitatto ghammapareto kilanto tasito pipásito. So tam pokkharanim ágamma vinejja udakapipásam, vinejja ghammapariláham. Uttarája čepi disája puriso ágaččhejja ghammábhitatto ghammapareto kilanto tasito pipásito. So tam pokkharanim ágamma vinejja udakapipásam, vinejja ghammapariláham. Dakkhinája čepi disája puriso ágaččhejja ghammábhitatto ghammapareto kilanto tasito pipásito so tam pokkharanim ágamma vinejja udakapipásam, vinejja ghammapariláham. Jato kuto čepi nam puriso ágaččhejja ghammábhitatto ghammapareto kilanto tasito pipásito, so tam pokkharanim ágamma vinejja udakapipásam, vinejja ghammapariláham.

Jako kdyby zde, mniši, bylo jezírko s čistou a příjemnou chladnou vodou, průzračné, s rovnými břehy, nádherné. A tu by k němu přicházel od východu... od západu... od severu... od jihu... odkudkoliv nějaký člověk, vyčerpaný a vysílený slunečním žárem, unavený, vyprahlý a žíznivý. Pak by se ponořil do toho jezírka, vykoupal se, napil se a tím ulevil své vyčerpanosti, únavě a horečnatosti.

Evameva kho bhikkhave khattijakulá čepi agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča tathágatappaveditam dhammavinajam ágamma evam mettam karunam muditam upekkham bhávetvá labhati adždžhattam vúpasamam. Adždžhattam vúpasamá samanasámíčipatipadam patipannoti vadámi. Bráhmanakulá čepi agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča tathágatappaveditam dhammavinajam ágamma evam mettam karunam muditam upekkham bhávetvá labhati adždžhattam vúpasamam. Adždžhattam vúpasamá samanasámíčipatipadam patipannoti vadámi. Vessakulá čepi agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča tathágatappaveditam dhammavinajam ágamma evam mettam karunam muditam upekkham bhávetvá labhati adždžhattam vúpasamam. Adždžhattam vúpasamá samanasámíčipatipadam patipannoti vadámi.Suddakulá čepi kulá agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča tathágatappaveditam dhammavinajam ágamma evam mettam karuná muditam upekkham bhávetvá labhati adždžhattam vúpasamam. Adždžhattam vúpasamá samanasámíčipatipadam patipannoti vadámi.

Podobně, mniši, když někdo z rodu bojovníků... z rodu bráhmanů... z rodu obchodníků... z rodu dělníků... z jakéhokoliv rodu odejde z domova do bezdomoví a poté co přišel k Dhammě a Disciplíně vykládané Vznešeným, rozvíjí laskavost, soucit, blahovůli a vyrovnanost, tak získá vnitřní mír. A skrze tento vnitřní mír praktikuje cestu vhodnou pro asketu, říkám.

Odstranění zákalů

Khattijakulá čepi agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča ásavánam khajá anásavam četovimuttim paňňávimuttim dittheva dhamme sajam abhiňňá saččhikatvá upasampadždža viharati, ásavánam khajá samano hoti. Bráhmanakulá čepi agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča ásavánam khajá anásavam četovimuttim paňňávimuttim dittheva dhamme sajam abhiňňá saččhikatvá upasampadždža viharati, ásavánam khajá samano hoti. Vessakulá čepi agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča ásavánam khajá anásavam četovimuttim paňňávimuttim dittheva dhamme sajam abhiňňá saččhikatvá upasampadždža viharati, ásavánam khajá samano hoti. Suddakulá čepi agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča ásavánam khajá anásavam četovimuttim paňňávimuttim dittheva dhamme sajam abhiňňá saččhikatvá upasampadždža viharati, ásavánam khajá samano hoti. Jasmá kasmá čepi kulá agárasmá anagárijam pabbadžito hoti, so ča ásavánam khajá anásavam četovimuttim paňňávimuttim dittheva dhamme sajam abhiňňá saččhikatvá upasampadždža viharati, ásavánam khajá samano hoti.

Když někdo z rodu bojovníků... z rodu bráhmanů... z rodu obchodníků... z rodu dělníků... z jakéhokoliv rodu odejde z domova do bezdomoví a skrze odstranění zákalů, zde a nyní vstupuje a prodlévá v nezkaleném osvobození mysli a osvobození porozuměním, jež uskutečnil svým vlastním přímým poznáním, tak skrze toto odstranění zákalů se stává skutečným asketou.

Idamavoča bhagavá. Attamaná te bhikkhú bhagavato bhásitam abhinandunti.

Tak pravil Vznešený. Spokojení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Štěpán Chromovský