Madždžhima-nikája 47

Vímamsaka-sutta

Zkoumání Tathágaty

 

Evam me sutam: ekam samajam bhagavá sávatthijam viharati džetavane anáthapindikassa áráme. Tatra kho bhagavá bhikkhú ámantesi: "bhikkhavo,ti." "Bhadante,ti" te bhikkhú bhagavato paččassosum. Bhagavá etadavoča:
"Vímamsakena bhikkhave bhikkhuná parassa četoparijájam adžánantena tathágate samannesaná kátabbá sammásambuddho vá no vá iti viňňánájá,ti."
"Bhagavammúlaká no bhante dhammá bhagavamnettiká bhagavampatisaraná. Sádhu vata bhante bhagavantam jeva patibhátu etassa bhásitassa attho. Bhagavato sutvá bhikkhú dháressantí,ti."
"Tena hi bhikkhave sunátha, sádhukam manasi karotha, bhásissámíti." "Evam bhante,ti" kho te bhikkhú bhagavato paččassosum. Bhagavá etadavoča:

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Sávatthí, v Džétově háji, Anáthapindikově zahradě. Tam Vznešený oslovil mnichy: "Mnichové!" - "Pane!" odpověděli mu mniši. Vznešený pravil:
"Mniši, mnich, který se zabývá zkoumáním a nezná kvality mysli ostatních, by měl Tathágatu porovnávat tak, aby se dozvěděl, jesti je dokonale probuzený nebo není."
"Pane, naše nauky mají svůj kořen, svůj zdroj a své útočiště u Vznešeného. Bylo by dobré, pane, kdyby Vznešený vysvětlil smysl těchto slov. Když to uslyší od Vznešeného, mniši si to zapamatují."
"Tak tedy poslouchejte, mniši, dávejte dobrý pozor a já budu hovořit." "Ano, pane", odpověděli mniši Vznešenému. Vznešený pravil:

"Vímamsakena bhikkhave bhikkhuná parassa četoparijájam adžánantena dvísu dhammesu tathágato samannesitabbo: čakkhusotaviňňejjesu dhammesu - ´je samkilitthá čakkhusotaviňňejjá dhammá samvidždžanti vá te tathágatassa no vá,ti?´ Tamenam samannesamáno evam džánáti: ´je samkilitthá čakkhusotaviňňejjá dhammá na te tathágatassa samvidždžantí,ti.´

"Mniši, mnich, který se zabývá zkoumáním a nezná kvality mysli ostatních, by měl u Tathágaty porovnávat dva druhy stavů [věcí]: okem vnímatelné stavy a uchem vnímatelné stavy - ´Jsou u Tathágaty k nalezení znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou ?´ Když takto porovnává, tak poznává: ´Znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení.´

Jato nam samannesamáno evam džánáti: ´je samkilitthá čakkhusotaviňňejjá dhammá na te tathágatassa samvidždžantíti,´ tato nam uttarim samannesati: ´je vítimissá čakkhusotaviňňejjá dhammá samvidždžanti vá te tathágatassa no vá'ti? Tamenam samannesamáno evam džánáti: ´je vítimissá čakkhusotaviňňejjá dhammá na te tathágatassa samvidždžantí,ti.´

Když takto porovnává a poznává, že: ´Znečištěné stavy vnímetelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení,´ tak dále porovnává: ´Jsou u Tathágaty k nalezení smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?´ Když takto porovnává, tak poznává: ´Smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení.´

Jato nam samannesamáno evam džánáti: ´je vítimissá čakkhusotaviňňejjá dhammá na te tathágatassa samvidždžantíti,´ tato nam uttarim samannesati: ´je vodátá čakkhusotaviňňejjá dhammá, samvidždžanti vá te tathágatassa no vá,ti? Tamenam samannesamáno evam džánáti: ´je vodátá čakkhusotaviňňejjá dhammá samvidždžanti te tathágatassáti.´

Když takto porovnává a poznává, že: ´Smíšené stavy vnímetelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení,´ tak dále porovnává: ´Jsou u Tathágaty k nalezení očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?´ Když takto porovnává, tak poznává: ´Očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem jsou u Tathágaty k nalezení.´

Jato nam samannesamáno evam džánáti: ´je vodátá čakkhusotaviňňejjá dhammá samvidždžanti te tathágatassáti´, tato nam uttarim samannesati: ´dígharattam samápanno ajamájasmá imam kusalam dhammam udáhu ittarasamápannoti.´ Tamenam samannesamáno evam džánáti: ´dígharattam samápanno ajamájasmá imam kusalam dhammam nájamájasmá ittarasamápannoti.´

Když takto porovnává a poznává, že: ´Očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem jsou u Tathágaty k nalezení,´ tak dále porovnává: ´Vstupuje tento ctihodný do těchto prospěšných stavů na dlouhou dobu nebo jen krátce?´ Když takto porovnává, tak poznává: ´Tento ctihodný vstupuje do těchto prospěšných stavů na dlouhou dobu a ne jen krátce.´

Jato nam samannesamáno evam džánáti: ´dígharattam samápanno ajamájasmá imam kusalam dhammam nájamájasmá ittarasamápannoti,´ tato nam uttarim samannesati: ´ňattadždžhápanno ajamájasmá bhikkhu jasampatto samvidždžantassa idhekačče ádínaváti?´
Na táva bhikkhave bhikkhuno idhekačče ádínavá samvidždžanti jáva na ňattadždžhápanno hoti jasampatto. Jato ča kho bhikkhave bhikkhu ňattadždžhápanno hoti jasampatto athassa idhekačče ádínavá samvidždžanti. Tamenam samannesamáno evam džánáti: ´ňattadždžhápanno ajamájasmá bhikkhu jasampatto nássa idhekačče ádínavá samvidždžantí,ti.´

Když takto porovnává a poznává, že: ´Tento ctihodný vstupuje do těchto prospěšných stavů na dlouhou dobu a ne jen krátce,´ tak dále porovnává: ´Jsou u tohoto ctihodného mnicha, který dosáhl věhlasu a slávy, k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou]?´
Neboť, mniši, u mnicha nejsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou] dokud nedosáhne věhlasu a slávy. Ale když mnich dosáhne věhlasu a slávy, pak u něj jsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou]. Když takto porovnává, tak poznává: ´U tohoto ctihodného mnicha, který dosáhl věhlasu slávy, nejsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou].´

Jato nam samannesamáno evam džánáti: ´ňattadždžhápanno ajamájasmá bhikkhu jasampatto nássa idhekačče ádínavá samvidždžantíti,´ tato nam uttarim samantesati: ´abhajúparato ajamájasmá nájamájasmá bhajúparato vítarágattá káme na sevati khajá rágassáti?´ Tamenam samannesamáno evam džánáti: ´abhajúparato ajamájasmá nájamájasmá bhajúparato vítarágattá káme na sevati khajá rágassáti.´

Když takto porovnává a poznává, že: ´U tohoto ctihodného mnicha, který dosáhl věhlasu slávy, nejsou k nalezení nějaké vady [spojené s věhlasem a slávou],´ tak dále porovnává: ´Je tento ctihodný beze strachu?, není oddán strachu?, neoddává se smyslným požitkům, jelikož je prost vášně díky odstranění vášně?´ Když takto porovnává, tak poznává: ´Tento ctihodný je beze strachu, není oddán strachu, neoddává se smyslným požitkům, jelikož je prost vášně díky odstranění vášně.´

Taňče bhikkhave bhikkhum pare evam puččhejjum: "ko panájasmato ákárá ke anvajá jenájasmá evam vadeti: ´abhajúparato ajamájasmá nájamájasmá bhajúparato, vítarágattá káme na sevati khajá rágassáti.´?"
Sammá bjákaramáno bhikkhave bhikkhu evam bjákarejja: "tathá hi pana ajamájasmá sanghe vá viharanto eko vá viharanto, je ča tattha sugatá, je ča tattha duggatá, je ča tattha ganamanusásanti, je ča idhekačče ámisesu sandissanti, je ča idhekačče ámisena anupalittá, nájamájasmá tam tena avadžánáti. Sammukhá kho pana me tam bhagavato sutam sammukhá patiggahítam: ´abhajúparatohamasmi, náhamasmi bhajúparato, vítarágattá káme na sevámi khajá rágassáti.´"

Nyní se mohou ostatní tohoto mnicha zeptat: "Z jakých důvodů a z jakých zkušeností ctihodný říká, že: ´Tento ctihodný je beze strachu, není oddán strachu, neoddává se smyslným požitkům, jelikož je prost vášně díky odstranění vášně.´?"
Správně odpovídaje, mniši, tento mnich by odpověděl: "Ať tento ctihodný prodlévá v Sangze či v osamocení, zatímco někteří se chovají správně, někteří se chovají špatně, někteří poučují jiné, někteří se spojují s materiálními věcmi a někteří jsou neposkvrněni materiálními věcmi, tento ctihodný neopovrhuje nikým. Z vlastních úst Vznešeného jsem dále slyšel a přijal toto: ´Jsem beze strachu, nejsem oddán strachu, neoddávám se smyslným požitkům, jelikož jsem prost vášně díky odstranění vášně.´"

Tatra bhikkhave tathágatova uttarim patipuččhitabbo: " je samkilitthá čakkhusotaviňňejjá dhammá, samvidždžanti vá te tathágatassa no vá"ti. Bjákaramáno bhikkhave tathágato evam bjákarejja: "je samkilitthá čakkhusotaviňňejjá dhammá na te tathágatassa samvidždžantíti."

Zde, mniši, by měl být Tathágata takto dále dotázán: "Jsou u Tathágaty k nalezení znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?" Odpovídaje, mniši, Tathágata by odpověděl: ´Znečištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení."

"Je vítimissá čakkhusotaviňňejjá dhammá, samvidždžanti vá te tathágatassa no vá"ti. Bjákaramáno bhikkhave tathágato evam bjákarejja: "je vítimissá čakkhusotaviňňejjá dhammá na te tathágatassa samvidždžantíti."

"Jsou u Tathágaty k nalezení smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?" Odpovídaje, mniši, Tathágata by odpověděl: "Smíšené stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nejsou u Tathágaty k nalezení."

"Je vodátá čakkhusotaviňňejjá dhammá, samvidždžanti vá te tathágatassa no vá"ti. Bjákaramáno bhikkhave tathágato evam bjákarejja: "je vodátá čakkhusotaviňňejjá dhammá samvidždžanti te tathágatassa etapathohamasmi etagočaro, no ča tena tammajoti."

"Jsou u Tathágaty k nalezení očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem nebo nejsou?" Odpovídaje, mniši, Tathágata by odpověděl: "Očištěné stavy vnímatelné okem či vnímatelné uchem jsou u Tathágaty k nalezení, jsou mojí cestou a mojí doménou [oborem], ale nepřivlastňuji si je [neztotožňuji se s nimi]."

Evam vádim kho bhikkhave sattháram arahati sávako upasamkamitum dhammasavanája. Tassa satthá dhammam deseti uttaruttarim panítapanítam kanhasukkasappatibhágam. Jathá jathá kho bhikkhave bhikkhuno satthá dhammam deseti uttaruttarim panítapanítam kanhasukkasappatibhágam, tathá tathá so tasmim dhamme abhiňňája idhekaččam dhammam dhammesu nittham gaččhati, satthari pasídati: "sammásambuddho bhagavá, svákháto bhagavatá dhammo, supatipanno sangho,ti."

Mniši, žák by měl přistoupit k učiteli, který takto mluví, aby vyslechl Dhammu. Učitel ho učí Dhammu v jejích vyšších a vyšších úrovních, vznešenějších a vznešenějších úrovních, v jejích temných a jasných částech. Když učitel učí mnicha Dhammu tímto způsobem, tak mnich, skrze přímé poznání některých věcí v této Dhammě, dojde k tomuto závěru a získá důvěru v učitele: "Vznešený je dokonale probuzený, dobře vyložená je Dhamma Vznešeným, správnou cestou jde Sangha."

Taňča bhikkhave bhikkhum pare evam puččhejjum: "ke panájasmato ákárá ke anvajá jenájasmá evam vadeti: ´sammá sambuddho bhagavá, svákkháto bhagavatá dhammo, supatipanno sangho,ti.´?"
Sammá bjákaramáno bhikkhave bhikkhu evam bjákarejja: "idháham ávuso jena bhagavá tenupasamkamim dhammasavanája. Tassa me bhagavá dhammam deseti uttaruttarim panítapanítam kanhasukkasappatibhágam. Jathá jathá me ávuso bhagavá dhammam deseti uttaruttarim panítapanítam kanhasukkasappatibhágam, tathá tatháham tasmim dhamme abhiňňája idhekaččam dhammam dhammesu nitthamagamam, satthari pasídim: ´sammá sambuddho bhagavá, svákháto bhagavatá dhammo, supatipanno sangho,ti.´"

Nyní se mohou ostatní tohoto mnicha zeptat: "Z jakých důvodů a z jakých zkušeností ctihodný říká, že: ´Vznešený je dokonale probuzený, dobře vyložená je Dhamma Vznešeným, správnou cestou jde Sangha.´?"
Správně odpovídaje, mniši, tento mnich by odpověděl: "Zde, přátelé, jsem přistoupil k Vznešenému, abych vyslechl Dhammu. Vznešený mně učil Dhammu v jejích vyšších a vyšších úrovních, vznešenějších a vznešenějších úrovních, v jejích temných a jasných částech. Když mně, přátelé, Vznešený učil Dhammu tímto způsobem, tak jsem, skrze přímé poznání některých věcí v této Dhammě, došel k tomuto závěru a získal důvěru v učitele: ´Vznešený je dokonale probuzený, dobře vyložená je Dhamma Vznešeným, správnou cestou jde Sangha.´"

Jassa kassa či bhikkhave imehi ákárehi imehi padehi imehi bjaňdžanehi tathágate saddhá nivitthá hoti múladžátá patitthitá, ajam vuččatí bhikkhave ákáravatí saddhá dassanamúliká dalhá, asamhárijá samanena vá bráhmanena vá devena vá márena vá brahmuná vá kenači vá lokasmim.
Evam kho bhikkhave tathágate dhammasamannesaná hoti. Evaňča pana tathágato dhammatásusamannittho hotíti."
Idamavoča bhagavá. Attamaná te bhikkhú bhagavato bhásitam abhinandunti.

Mniši, když byla skrze tyto důvody, tyto způsoby a tyto vyjádření něčí důvěra v Tathágatu zasazena, zakořeněna a ustavena, říkám, že jeho důvěra se opírá o důvody, je zakořeněná skrze zření, upevněná, a nemůže být vyvrácena žádným asketou, bráhmanem, bohem, Márou či Brahmou ani kýmkoliv jiným na světě.
Takové je, mniši, porovnávání Tathágaty podle Dhammy. Takto je Tathágata správně prozkoumán podle Dhammy."
Tak pravil Vznešený. Potěšení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.

 

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Štěpán Chromovský