Madždžhima-nikája 61

Ambalatthiká Ráhulováda-sutta

Poučení Ráhuly v Mangovém parku

 

Úvod - nebezpečí lhaní

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Bambusovém háji, ve Veverčím parku u Rádžagahy. Tehdy ctihodný Ráhula pobýval v Mangovém parku. Tehdy Vznešený k večeru ukončil svou meditaci a odebral se do mangového parku, kde prodléval ctihodný Ráhula. Když ctihodný Ráhula uviděl Vznešeného v dálce přicházet, připravil mu místo k sezení a vodu na nohy. Vznešený se usadil na připravené místo, umyl si nohy, a ctihodný Ráhula, když Vznešeného pozdravil, usedl stranou.
Poté, co Vznešený zanechal trochu zbylé vody v nádobě, oslovil ctihodného Ráhulu: "Vidíš, Ráhulo, ten nepatrný zbytek vody, co zůstal v nádobě?" "Ano, pane." "Právě tak nepatrný, Ráhulo, je asketický život těch, kteří se nestydí vědomě vyslovit lež." Když potom Vznešený ten nepatrný zbytek vody odhodil, oslovil ctihodného Ráhulu: "Vidíš, Ráhulo, ten nepatrný zbytek odhozené vody?" "Ano, pane." "Právě tak odhozený, Ráhulo, je asketický život těch, kteří se nestydí vědomě vyslovit lež." "Potom, když Vznešený převrátil onu nádobu, oslovil ctihodného Ráhulu: "Vidíš, Ráhulo, tu převrácenou nádobu na vodu?" "Ano, pane." "Právě tak zvrácený, Ráhulo, je asketický život těch, kteří se nestydí vědomě vyslovit lež." Potom, když Vznešený nádobu opět postavil, oslovil ctihodného Ráhulu: "Vidíš, Ráhulo, jak je tato nádoba dutá a prázdná?" "Ano, pane." "Právě tak dutý a prázdný, Ráhulo, je asketický život těch, kteří se nestydí vědomě vyslovit lež.
Jako když králův slon, urostlý, s kly přerostlými jako oj, který je na bojišti jako doma, když jde do boje, koná své dílo předníma i zadníma nohama, koná své dílo přední i zadní částí, koná své dílo hlavou i ušima, koná své dílo kly a ocasem, jen trup si chrání. Tu si vodič slona pomyslí: ´Tento králův slon... se svého života nevzdá.´ Jestliže však, Ráhulo, králův slon... své dílo koná i trupem, tu si vodič slona pomyslí: ´Tento králův slon... se vzdal svého života, nyní již neplatí pro králova slona nic, co by měl zakázáno.´
Právě tak, Ráhulo, tvrdím, že pro toho, kdo vědomě lže (sampadžánamusáváde), není žádného zla (pápam), které by nebyl schopen vykonat. Proto, Ráhulo, by ses měl takto cvičit: ´Ani v žertu nebudu říkat lež.´

Prohlížení vlastních činů

Co myslíš, Ráhulo, k jakému účelu slouží zrcadlo?" "K sebeprohlížení."
"Právě tak, Ráhulo, bys měl neustále prohlížet své konání tělem (kájéna kammam), konání řečí (váčája kammam) a konání myslí (manasá kammam).

(1.)Chystáš -li se vykonat nějaký čin tělem... řečí... myslí, měl bys ho takto prohlížet: ´Vede tento čin tělem... řečí... myslí, který se chystám vykonat, k mému ublížení (bjábádhá) nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma? Je to neprospěšný (akusalam) čin tělem... řečí... myslí, který přináší strast (dukkhudrajam) a má strastné následky (dukkhavipákan,ti)?´
Jestliže bys při prohlížení poznal: ´Tento čin tělem... řečí... myslí, který se chystám vykonat, vede k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma. Je to neprospěšný čin tělem... řečí... myslí, který přináší strast a má strastné následky,´ pak bys takový čin tělem... řečí... myslí vůbec neměl konat (na karaníjam).
Jestliže bys však při prohlížení poznal: ´Tento čin tělem... řečí... myslí, který se chystám vykonat, nevede k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma. Je to prospěšný (kusalam) čin tělem... řečí... myslí, který přináší štěstí (sukhudrajam) a má šťastné následky (sukhavipákan,ti),´ pak bys takový čin tělem... řečí... myslí měl konat (karaníjam).

(2.)Rovněž když právě vykonáváš nějaký čin tělem... řečí... myslí, měl bys ho takto prohlížet: ´Vede tento čin tělem... řečí... myslí, který právě vykonávám, k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma? Je to neprospěšný čin tělem... řečí... myslí, který přináší strast a má strastné následky?´
Jestliže bys při prohlížení poznal: ´Tento čin tělem... řečí... myslí, který právě vykonávám, vede k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma. Je to neprospěšný čin tělem... řečí... myslí, který přináší strast a má strastné následky,´ pak bys takový čin tělem... řečí... myslí měl přestat konat.
Jestliže bys však při prohlížení poznal: ´Tento čin tělem... řečí... myslí, který právě vykonávám, nevede k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma. Je to prospěšný čin tělem... řečí... myslí, který přináší štěstí a má šťastné následky,´ pak bys v takovém činu tělem... řečí... myslí měl pokračovat.

(3.)Rovněž když jsi již vykonal nějaký čin tělem... řečí... myslí, měl bys ho takto prohlížet: ´Vede tento čin tělem... řečí... myslí, který jsem vykonal, k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma? Je to neprospěšný čin tělem... řečí... myslí, který přináší strast a má strastné následky?´
Jestliže bys při prohlížení poznal: ´Tento čin tělem... řečí... myslí, který jsem vykonal, vede k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma. Je to neprospěšný čin tělem... řečí... myslí, který přináší strast a má strastné následky,´ pak bys takový čin tělem... řečí... myslí měl ukázat, odhalit a objasnit svému učiteli nebo svým moudrým společníkům v čistém životě, a když jsi ho takto ukázal , odhalil a objasnil, měl bys v budoucnu dbát na sebekontrolu.
Jestliže bys však při prohlížení poznal: ´Tento čin tělem... řečí... myslí, který jsem vykonal, nevede k mému ublížení nebo k ublížení někomu jinému nebo k ublížení oběma. Je to prospěšný čin tělem... řečí... myslí, který přináší štěstí a má šťastné následky,´ pak bys měl prodlévat s nadšením a radostí, a dnem i nocí se nadále cvičit v prospěšných věcech.

Ráhulo, kteříkoli asketové či bráhmani v minulosti očisťovali... nyní očisťují... v budoucnu budou očisťovat své činy tělem... řečí... myslí, ti všichni je očisťovali... očisťují... budou očisťovat jen tímto neustálým sebeprohlížením.
Proto byste se, Ráhulo, měli takto cvičit: ´Neustálým sebeprohlížením očistíme své činy tělem... řečí... myslí.´"

Tak pravil Vznešený. Spokojený ctihodný Ráhula se zaradoval ze slov Vznešeného.

 

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Josef Marx, úprava a editace Štěpán Chromovský