Dhammapada   Slova Učení

 

1. manopubbangamá dhammá    mysl je předchůdcem stavů
manosetthá manomajá    mysl je základem, mysl je tvůrcem
manasá če padutthéna    s myslí nečistou [zkaženou]
bhássati vá karoti vá    kdo hovoří, kdo jedná
tato nam dukkhamanvéti   toho strast následuje
čakkamva vahato padam    jako kolo nohu tažného zvířete

2. manopubbangamá dhammá    mysl je předchůdcem stavů
manosetthá manomajá    mysl je základem, mysl je tvůrcem
manasá če pasannéna    s myslí čistou [povznesenou]
bhássati vá karoti vá    kdo hovoří, kdo jedná
tato nam sukhamanvéti    toho štěstí následuje
čhájáva anapájiní    jako věrný stín

7. subhánupassim viharantam    krásu nazíraje, kdo prodlévá
indrijésu asamvutam    své smysly nekontroluje
bhodžanamhi amattaňňum    v jídle je nemírný
kusítam hínavírijam    líný a ochablý
tam vé pasahati máro   toho zkosí Mára
váto rukkhamva dubbalam    jako vítr slabý strom

8. asubhánupassim viharantam    odpornost nazíraje, kdo prodlévá
indrijésu susamvutam    své smysly dobře kontroluje
bhodžanamhi ča mattaňňum    v jídle je umírněný
saddham áraddhavírijam    obdařen důvěrou  a energický
tam vé nappasahati máro    toho nezkosí Mára
váto sélamva pabbatam    jako vítr kamennou skálu

361. kájéna samvaró sádhu    ovládat tělo je dobré
sádhu váčája samvaro    je dobré ovládat řeč
manasá samvaro sádhu    ovládat mysl je dobré
sádhu sabbattha samvaro    je dobré zcela se ovládat
sabbattha samvuto bhikkhu    zcela se kontrolující bhikkhu
sabbadukkhá pamuččati    od veškeré strasti se osvobodí

364. dhammárámo dhammárato    Dhammou se těšící, z Dhammy se radující
dhammam anuvičintajam   Dhammu zkoumající
dhammam anussaram bhikkhu    Dhammu si připomínající bhikkhu
saddhammá na parihájati    od dobré Dhammy neodpadne

366. appalábhopi če bhikkhu    i když nenabyl zisku bhikkhu
salábham nátimaňňati    na vlastní zisk nemyslí
tam vé dévá pasamsanti    toho i bohové chválí
suddhádžívim atanditam    kdo žije čistě a nepolevuje v úsilí

367. sabbaso námarúpasmim    jakékoli jméno-a-hmotu
jassa natthi mamájitam    kdo nepovažuje za své vlastní
asatá ča na sočati    a kvůli tomu, co není se netrápí
sa vé bhikkhú,ti vuččati    ten bhikkhuem je nazýván

368. mettávihárí jo bhikkhu    s laskavostí prodlévající bhikkhu
pasanno buddhasásané   povznešený Buddhovým učením
adhigaččhe padam santam:    dosáhne stavu míru:
sankhárúpasamam-sukham   štěstí utišení formací

381. pámodždžabahulo bhikkhu    radostí naplněný bhikkhu
pasanno buddhasásané   povznešený Buddhovým učením

adhigaččhe padam santam:   dosáhne stavu míru:
sankhárúpasamam-sukham   štěstí utišení formací

382. jo havé daharo bhikkhu     když mladý bhikkhu
juňdžati buddhasásané     bojuje v Buddhově učení
so´mam lókam pabháséti     ozáří tento svět
abbhá muttova čandimá     jako z mraků vynořivší se měsíc

79. dhammapíti sukham séti     kdo je nadšený Dhammou dlí šťastně
vippasannéna čétasá     s povznešenou myslí
arijappavédité dhammé     ušlechtilými hlásanou Dhammou
sadá ramati pandito    vždy je potěšen moudrý

81. sélo jathá ékaghano    jako skála z jednoho kusu
váténa na samírati     není otřesena větrem
évam nindápasamsásu     tak hanou či chválou
na samiňdžanti panditá    nepohnuti jsou moudří

21. appamádo amatapadam     dbalost je bezsmrtný stav
pamádo maččuno padam     nedbalost je smrtelný stav
appamattá na míjanti     dbalí neumírají
jé pamattá jathá matá     ale nedbalci jsou již jakoby mrtví

22. étam visésato ňatvá     tento rozdíl když pochopili
appamádamhi panditá     dbalí mudrcové
appamádé pamodanti     dbalostí se těší
arijánam gočaré ratá     v oblasti ušlechtilých se radují

252. sudassam vadždžam aňňésam     snadné je vidět chyby druhých
attano pana duddasam     vlastní však těžké je vidět
parésam hi so vadždžáni     druhých chyby
opunáti jathá bhusam     probírány jsou jako plevy
attano pana čhádéti     vlastní však skrývány
kalimva kitavá satho    jako svůj hřích zapírá podvodník

165. attanáva katam pápam     kdo sám koná zlo
attaná samkilissati    sám sebe znečišťuje
attaná akatam pápam     kdo sám nekoná zlo
attanáva visudždžhati     sám sebe očišťuje
suddhí asuddhí paččattam     čistým nebo nečistým se každý sám učiní
náňňo aňňam visodhajé     nikdo někoho jiného očistit ne-může

121. mávamaňňétha pápassa     nepodceňujte zlé skutky:
na mam tam ágamissati     nic z toho se mi nevrátí
udabindu nipáténa     i kapky vody padající
udakumbhopi púrati     vodou džbán naplní
púrati bálo pápassa     tak naplní se pošetilec zlem
thokathokampi áčinam     když trošku po trošce ho nahromadí

122. mávamaňňétha puňňassa     nepodceňujte dobré skutky:
na mam tam ágamissati    nic z toho se mi nevrátí
udabindu nipáténa    i kapky vody padající
udakumbhopi púrati     vodou džbán naplní
púrati dhíro puňňassa     tak naplní se moudrý dobrem
thokathokampi áčinam     když trošku po trošce ho nahromadí

315. nagaram jathá paččantam     jako město na hranici země
guttam santarabáhiram     je střeženo uvnitř i zvenku
évam gopétha attánam     tak i vy střežte sami sebe
khano vé má upaččagá     ani okamžik nepropásněte
khanátítá hi sočanti     ti, kdo na okamžik poleví, se pak trápí
nirajamhi samappitá     když do pekla se dostanou

50. na parésam vilománi     ne na ostatních přestupky
na parésam katákatam     ne na to, co ostatní vykonali nebo nevykonali
attanova avekkhejja     ale sám na sebe se ohlížej
katáni akatáni ča     co jsi vykonal nebo nevykonal

51. jathápi ručiram puppham      jako nádherná květina
vannavantam agandhakam     krásně zbarvená, ale bez vůně
évam subhásitá váčá     taková je dobře vyslovená řeč -
aphalá hoti akubbato    neplodná je pro toho, kdo podle ní nejedná

52. jathápi ručiram puppham     jako nádherná květina
vannavantam sagandhakam     krásně zbarvená a vonící
évam subhásitá váčá     taková je dobře vyslovená řeč -
saphalá hoti sakubbato    plodná je pro toho, kdo podle ní jedná

53. jathápi puppharásimhá     jako z hromady květin
kajirá máláguné bahú     lze vytvořit věnců mnoho
évam džáténa maččéna     tak ze zrození smrtelníka
kattabam kusalam bahum     vykonáno by mělo být prospěšného mnoho

25. utthánénappamádéna    snaživostí a dbalostí
saňňaména daména ča     sebekázní a sebeovládáním
dípam kajirátha médháví     ostrov si vytvoří moudrý člověk
jam ogho nábhikírati     jenž žádná záplava nezatopí

100. sahassamapi čé váčá     než tisíc výroků
anatthapadasamhitá    z nesmyslných slov sestávajících
ékam atthapadam sejjo    je jediné smysluplné slovo lepší
jam sutvá upasammati    jehož vyslechnutí je utišující

101. sahassamapi čé gáthá     než tisíc veršů
anatthapadasamhitá   z nesmyslných slov sestávajících
ékam gáthápadam sejjo    je jediné slovo verše lepší
jam sutvá upasammati    jehož vyslechnutí je utišující

103. jo sahassam sahasséna     i kdyby někdo tisíckrát nad tisíci
sangáme mánusé džiné     muži v bitvě zvítězil
ékaňča džejjamattánam     jedině ten, kdo zvítězil sám nad sebou
sa vé sangámadžuttamo    je v bitvě vítězem nejvyšším

146. ko nu háso kimánando    jak se lze smát, jak se lze radovat
niččam padždžalité sati     když stále hořící vše jest
andhakáréna onaddhá     temnotou obklopeni
padípam na gavésatha     nebudete hledat světlo?

153. anékadžáti samsáram     nejedním zrozením v tomto koloběhu životů
sandhávissam anibbisam     prošel jsem, nenalézaje
gahakárakam gavésanto     stavitele tohoto domu hledaje
dukkhá džáti punappunam    strastné je zrozování opětovné

154. gahakáraka ditthosi     staviteli domu, nyní však jsi spatřen
puna géham na káhasi     znovu dům již nepostavíš
sabbá té phásuká bhaggá     všechny krokve jsou zlámané
gahakútam visankhitam     hřeben domu je roztříštěn
visankháragatam čittam     nezformovaného stavu dosáhla má mysl
tanhánam khajamadždžhagá    mé toužení k ukončení dospělo

89. jésam sambodhijangésu     ti, kdo členy probuzení
sammá čittam subhávitam     správně ve své mysli rozvinuli
ádánapatinissagge   těší se ze zanechání
anupádája jé ratá     z neulpívání se radují
khínásavá džutimanto    oproštěni od zákalů a plni jasu
té loké parinibbutá     již v tomto světě jsou zcela odpoutáni

207. bálasangatačárí hi   kdo s pošetilci se stýká
díghamaddhána sočati     dlouhou dobu se trápí
dukkho báléhi samváso    strastná je pošetilců společnost
amitténéva sabbadá     jako nepřátelů - vždy
dhíro ča sukhasamváso    moudrých však šťastná je společnost
ňátínamva samágamo    jako s příbuznými setkání

259. na távatá dhammadharo    není držitelem Dhammy
jávatá bahu bhásati     kdo toho mnoho namluví
jo ča appampi sutvána     kdo však třeba jen málo vyslechl
dhammam kájéna passati     Dhammu však svým tělem uzřel
sa vé dhammadharo hoti     ten je držitelem Dhammy
jo dhammam nappamadždžati     ten není nedbalý Dhammy

423. pubbénivásam jo védi     kdo své dřívější životy poznal
saggápájaňča passati     a nebeské světy i místa utrpení uzřel
atho džátikkhajam patto    kdo ukončení zrozování dosáhl
abhiňňávosito muni     a je mudrcem s dokonalým přímým poznáním
sabbavositavosánam    kdo dovršil vše, co lze dovršit
tamaham brúmi bráhmanam     toho nazývám bráhmanem

188. bahum vé saranam janti     mnozí útočiště hledají
pabbatáni vanáni ča     v horách či v lesích
áráma rukkha četjáni     v zahradách či stromových svatyních
manussá bhajatadždžitá    - lidé strachem vyděšení

189. nétam kho saranam khémam     to však nejsou útočiště bezpečná
nétam saranamuttamam     to nejsou útočiště nejvyšší
nétam saranamágamma     ne ten, kdo k těmto útočištím jde
sabbadukkhá pamuččati     od veškeré strasti se osvobodí

190. jo ča buddhaňča dhammaňča     kdo však k Buddhovi, k Dhammě
sanghaňča saranam gato    a k Sangze jako ke svému útočišti jde
čattári arijasaččáni     a čtyři ušlechtilé pravdy
sammappaňňája passati:   se správným porozuměním vidí:

191. dukkham dukkhasamuppádam     strast, vznikání strasti
dukkhassa ča atikkamam     strasti překonání
arijam čatthangikam maggam     a ušlechtilou osmičlennou stezku
dukkhúpasamagáminam:   k utišení strasti vedoucí:

192. étam kho saranam khémam     to jsou útočiště bezpečná
étam saranamuttamam     to jsou útočiště nejvyšší
étam saranamágamma     kdo k těmto útočištím jde
sabbadukkhá pamuččati    od veškeré strasti se osvobodí

273. maggánatthangiko settho    ze stezek osmičlenná je nejlepší
saččánam čaturo padá     z pravd čtyři pravdy
virágo settho dhammánam     bezvášnivost je nejlepší z věcí
dipadánaňča čakkhumá    z dvounohých bytostí ten, kdo je vidoucí

274. éséva maggo natthaňňo    jen toto je stezka a není jiné
dassanassa visuddhijá     k očištění vidění
étaňhi tumhé patipadždžatha     po ní postupujte
márassétam pamohanam     a Máru oslepíte

276. tumhéhi kiččamátappam     vy sami musíte vyvinout horlivost
akkhátáro tathágatá     pouze ukazatelé cesty jsou Tathágatové
patipanná pamokkhanti     ti, kdo postupují po stezce se osvobodí -
džhájino márabandhaná    dlící v meditačním pohroužení - z Márových pout

109. abhivádanasílissa     kdo pozdrav má ve zvyku
niččam vuddhápačájino    a stále starší ctí
čattáro dhammá vaddhanti:     čtyři věci u něj vzrůstají:
áju vanno sukham balam   dlouhý život, krása, štěstí a síla

182. kiččho manussapatilábho    těžké je získat lidské zrození
kiččham maččána džívitam     těžký je život smrtelníků
kiččham saddhammassavanam     těžké je mít možnost vyslechnout pravou Dhammu
kiččho buddhánamuppádo    těžké je zažít vyvstání Probuzených

194. sukho buddhánamuppádo    šťastné je vyvstání Probuzených
sukhá saddhammadésaná     šťastné je vykládání pravé Dhammy
sukhá sanghassa sámaggí     šťastný je soulad Sanghy
samaggánam tapo sukho    šťastná je askeze těch, kdo jsou v souladu

 

          Recitace Visarad Srima Ratnajaka

 
           © Přátelé Dhammy,  překlad Štěpán Chromovský