Mangala-sutta   Rozprava o štěstí

 

évam mé sutam. ékam samajam bhagavá   Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený
sávatthijam viharati džétavané   prodléval v Sávatthí, v Džétově háji,
anáthapindikassa árámé.  Anáthapindikově zahradě.
atha kho aňňatará dévatá   Tehdy jistá bohyně,
abhikkantája rattijá abhikkanta-vanná  když noc již velmi pokročila, svou nadměrnou krásou
kévalakappam džétavanam obhásetvá   celý Džétův háj ozářila,
jéna bhagavá ténupasankami upasankamitvá  k Vznešenému přistoupila, a takto přistupujíc,
bhagavantam abhivádetvá   Vznešeného uctivě pozdravila
ékamantam atthási.  a stranou se postavila.

ékamantam thitá kho sá dévatá   
Stranou stojíc, ona bohyně
bhagavantam gáthája adždžhabhási:   Vznešeného ve verších oslovila:

1. bahú dévá manussá ča   Mnoho bohů a lidí
mangaláni ačintajum   o štěstí přemítá,
ákankhamáná sotthánam.   přeje si bezpečí [zdar].
brúhi mangalamuttamam.   Pověz mi, co je štěstí nejvyšší.

2. asévaná ča bálánam   Nesdružovat se s pošetilými,
panditánaň ča sévaná   ale s moudrými se sdružovat,
púdžá ča púdžaníjánam.   uctívat ty, kdo jsou úcty hodní.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

3. patirúpadésaváso ča    Pobývat na vhodném místě,
pubbé ča katapuňňatá    dříve vykonané zásluhy,
attasammápanidhi ča.   správně se usměrnit.
étam mangalamuttamam.    To je štěstí nejvyšší.

4. báhusaččaň ča sippaň ča   Rozsáhlé znalosti a dobře naučené řemeslo,
vinajo ča susikkhito   dobré vycvičení v kázni,
subhásitá ča já váča.    dobře pronášená řeč.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

5. mátá-pitu upatthánam    Podporování matky a otce,
puttá-dárassa sangaho   péče o potomky a manželku,
anákulá ča kammantá.   klidné zaměstnání.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

6. dánaň ča dhammačarijá ča   Štědrost a řádné chování,
ňátakanaň ča sangaho   péče o příbuzné,
anavadždžáni kammáni.   nezávadné činy
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

7. árati virati pápá   Zanechání a zdržování se zlého,
madždžapáná ča saňňamo   ukázněnost ohledně opojných nápojů,
appamádo ča dhammésu.   dbalost vůči Dhammě.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

8. gáravo ča niváto ča   Uctivost a skromnost,
santutthi ča kataňňutá   spokojenost a vděčnost,
káléna dhammasavanam.   naslouchání Dhammě ve správný čas.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

9. khantí ča sovačassatá   Trpělivost a přívětivost,
samanánaň ča dassanam   navštěvování asketů,
káléna dhamma sákaččhá.   rozhovor o Dhammě ve správný čas.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

10. tapo ča brahmačarijaň ča    Správná askeze a čistý život,
arijasaččánadassanam   vidění ušlechtilých pravd,
nibbánasaččhikirijá ča.   uskutečnění odpoutání.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

11. putthassa lokadhamméhi    Dotčena věcmi světa,
čittam jassa na kampati    koho mysl se nechvěje,
asokam virádžam khémam.   je bez trápení, bez vášně, bezpečná.
étam mangalamuttamam.   To je štěstí nejvyšší.

12. étádisáni katvána   Ti, kdo takto konají,
sabbatthamaparádžitá   nikde nejsou poraženi,
sabbattha sotthim gaččhanti tam.   všude kráčejí bezpečně [se zdrarem].
tésam mangalamuttaman ti.   To jsou štěstí nejvyšší.

 

 
                   Recitace Bhante Indaratana

 
          © Přátelé Dhammy,  překlad Štěpán Chromovský