Madždžhima-nikája 48

Kosambija-sutta

Rozprava k mnichům z Kósambí

 

Evam me sutam, ekam samajam bhagavá kosambijam viharati ghositáráme. Tena kho pana samajena kosambijam bhikkhú bhandanadžátá kalahadžátá vivádápanná aňňamaňňam mukhasattíhi vitudantá viharanti. Te na čeva aňňamaňňam saňňápenti na ča saňňattim upenti, na ča aňňamaňňam nidždžhápenti, na ča nidždžhattim upenti. Atha kho aňňataro bhikkhu jena bhagavá tenupasankami, upasankamitvá bhagavantam abhivádetvá ekamantam nisídi, ekamantam nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etadavoča:

Tak jsem slyšel. Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v Ghósitově zahradě. Tehdy byli kósambijští mniši zapleteni do hádek, sporů a rozepří, přičem se vzájemně probodávali slovními dýkami. Nemohli se vzájemně přesvědčit ani být přesvědčeni druhými. Nemohli se vzájemně přemluvit ani být přemluveni druhými. Pak nějaký mnich přišel k Vznešenému, poklonil se mu, usedl stranou a takto Vznešeného oslovil: 

"Idha, bhante, kosambijam bhikkhú bhandanadžátá kalahadžátá vivádápanná aňňamaňňam mukhasattíhi vitudantá viharanti, te na čeva aňňamaňňam saňňápenti, na ča saňňattim upenti, na ča aňňamaňňam nidždžhápenti, na ča nidždžhattim upentí ti." Atha kho bhagavá aňňataram bhikkhum ámantesi: "Ehi tvam, bhikkhu, mama vačanena te bhikkhú ámantehi: ´Satthá vo ájasmante ámantetí ti.´" "Evam, bhante ti" kho so bhikkhu bhagavato patissutvá jena te bhikkhú tenupasankami, upasankamitvá te bhikkhú etadavoča: "Satthá ájasmante ámantetí ti." "Evamávuso ti" kho te bhikkhú tassa bhikkhuno patissutvá jena bhagavá tenupasankamimsu, upasankamitvá bhagavantam abhivádetvá ekamantam nisídimsu, ekamantam nisinne kho te bhikkhú bhagavá etadavoča:

"Pane, zdejší kósambijští mniši jsou zapleteni do hádek, sporů a rozepří, přičem se vzájemně probodávají slovními dýkami. Nemohou se vzájemně přesvědčit ani být přesvědčeni druhými. Nemohou se vzájemně přemluvit ani být přemluveni druhými." Pak Vznešený oslovil toho mnicha: "Jdi, mnichu, a oslov ty mnichy mým jménem: ´Učitel vás volá, ctihodní.´" "Ano, pane" odpověděl ten mnich Vznešenému, přišel k těm mnichům a takto je oslovil: "Učitel vás volá, ctihodní." "Ano, příteli" odpověděli ti mniši tomu mnichovi, přišli k Vznešenému, poklonili se mu a usedli stranou. Vznešený pak ty mnichy takto oslovil:

"Saččam kira tumhe, bhikkhave, bhandanadžátá kalahadžátá vivádápanná aňňamaňňam mukhasattíhi vitudantá viharatha, te na čeva aňňamaňňam saňňápetha, na ča saňňattim upetha, na ča aňňamaňňam nidždžhápetha, na ča nidždžhattim upethá ti?" "Evam, bhante." "Tam kim maňňatha, bhikkhave, jasmim tumhe samaje bhandanadžátá kalahadžátá vivádápanná aňňamaňňam mukhasattíhi vitudantá viharatha, api nu tumhákam tasmim samaje mettam kájakammam paččupatthitam hoti sabrahmačárísu ávi čeva raho ča, mettam vačíkammam… mettam manokammam paččupatthitam hoti sabrahmačárísu ávi čeva raho čá ti?" "No hetam, bhante."

"Mniši, je pravda, že jste zapleteni do hádek, sporů a rozepří, přičem se vzájemně probodáváte slovními dýkami. Nemůžete se vzájemně přesvědčit ani být přesvědčeni druhými. Nemůžete se vzájemně přemluvit ani být přemluveni druhými?" "Ano, pane." "Co myslíte, mniši, když jste zapleteni do hádek, sporů a rozepří, přičem se vzájemně probodáváte slovními dýkami, můžete v té době projevovat veřejně i soukromě laskavé tělesné činy... laskavé slovní činy... laskavé mentální činy… vůči svým společníkům v čistém životě? " "Ne, pane."

"Iti kira, bhikkhave, jasmim tumhe samaje bhandanadžátá kalahadžátá vivádápanná aňňamaňňam mukhasattíhi vitudantá viharatha, neva tumhákam tasmim samaje mettam kájakammam paččupatthitam hoti sabrahmačárísu ávi čeva raho ča, na mettam vačíkammam… na mettam manokammam paččupatthitam hoti sabrahmačárísu ávi čeva raho ča.
Atha kiňčarahi tumhe, moghapurisá, kim džánantá kim passantá bhandanadžátá kalahadžátá vivádápanná aňňamaňňam mukhasattíhi vitudantá viharatha, te na čeva aňňamaňňam saňňápetha, na ča saňňattim upetha, na ča aňňamaňňam nidždžhápetha, na ča nidždžhattim upetha? Taňhi tumhákam, moghapurisá, bhavissati dígharattam ahitája dukkhájá ti."

"Vskutku, mniši, když jste zapleteni do hádek, sporů a rozepří, a vzájemně se probodáváte slovními dýkami, nemůžete v té době projevovat veřejně ani soukromě laskavé tělesné činy... laskavé slovní činy... laskavé mentální činy… vůči svým společníkům v čistém životě.
Co můžete, pošetilci, poznat, co můžete vidět?, když jste zapleteni do hádek, sporů a rozepří, vzájemně se probodáváte slovními dýkami a nemůžete se vzájemně přesvědčit ani být přesvědčeni druhými, nemůžete se vzájemně přemluvit ani být přemluveni druhými? To vám, pošetilci, přinese neprospěch a strast na dlouhou dobu."

Šest podstatných věcí

Atha kho bhagavá bhikkhú ámantesi: "Čhajime, bhikkhave, dhammá sáraníjá pijakaraná garukaraná sangahája avivádája sámaggijá ekíbhávája samvattanti. Katame čha?
Idha, bhikkhave, bhikkhuno mettam kájakammam paččupatthitam hoti sabrahmačárísu ávi čeva raho ča.
Ajampi dhammo sáraníjo pijakarano garukarano sangahája avivádája sámaggijá ekíbhávája samvattati.

Pak Vznešený oslovil mnichy: "Mniši, je šest podstatných věcí, které jsou milé a uctivé, vedou ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení. Kterých šest?
(1.) Zde, mniši, mnich projevuje veřejně i soukromě laskavé tělesné činy vůči svým společníkům v čistém životě.
Tato věc je podstatná, milá a uctivá, vede ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení.

Puna čaparam, bhikkhave, bhikkhuno mettam vačíkammam paččupatthitam hoti sabrahmačárísu ávi čeva raho ča.
Ajampi dhammo sáraníjo pijakarano garukarano sangahája avivádája sámaggijá ekibhávája samvattati.

(2.) A dále, mniši, mnich projevuje veřejně i soukromě laskavé slovní činy vůči svým společníkům v čistém životě.
Tato věc je podstatná, milá a uctivá, vede ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení.

Puna čaparam, bhikkhave, bhikkhuno mettam manokammam paččupatthitam hoti sabrahmačárísu ávi čeva raho ča.
Ajampi dhammo sáraníjo pijakarano garukarano sangahája avivádája sámaggijá ekíbhávája samvattati.

(3.) A dále, mniši, mnich projevuje veřejně i soukromě laskavé mentální činy vůči svým společníkům v čistém životě.
Tato věc je podstatná, milá a uctivá, vede ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení.

Puna čaparam, bhikkhave, bhikkhu je te lábhá dhammiká dhammaladdhá, antamaso pattaparijápannamattampi, tathárúpehi lábhehi appativibhattabhogí hoti sílavantehi sabrahmačáríhi sádháranabhogí.
Ajampi dhammo sáraníjo pijakarano garukarano sangahája avivádája sámaggijá ekíbhávája samvattati.

(4.) A dále, mniši, cokoliv mnich poctivě získá a poctivě obdrží, byť je to jen obsah jeho almužní mísy, neužívá to jen sám, ale dělí se o to se svými ctnostnými společníky v čistém životě.
Tato věc je podstatná, milá a uctivá, vede ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení.

Puna čaparam, bhikkhave, bhikkhu jáni táni síláni akhandáni aččhiddáni asabaláni akammásáni bhudžissáni viňňuppasattháni aparámattháni samádhisamvattanikáni, tathárúpesu sílesu sílasamannágato viharati sabrahmačáríhi ávi čeva raho ča.
Ajampi dhammo sáraníjo pijakarano garukarano sangahája avivádája sámaggijá ekíbhávája samvattati.

(5.) A dále, mniši, je mnich obdařen ctností, která je celková, bez mezer, bez nečistot, neporušená, osvobozující, chválená moudrými, neposkvrněná a vedoucí k soustředění. Obdařen takovou ctností, prodlévá na veřejnosti i v soukromí, spolu se svými společníky v čistém životě.
Tato věc je podstatná, milá a uctivá, a vede ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení.

Puna čaparam, bhikkhave, bhikkhu jájam ditthi arijá nijjániká nijjáti takkarassa sammá dukkhakkhajája, tathárúpája ditthijá ditthisamannágato viharati sabrahmačáríhi ávi čeva raho ča.
Ajampi dhammo sáraníjo pijakarano garukarano sangahája avivádája sámaggijá ekíbhávája samvattati.

(6.) A dále, mniši, je mnich obdařen názorem, který je ušlechtilý, vedoucí k vysvobození a ke správnému odstranění strasti. Obdařen takovým názorem, prodlévá na veřejnosti i v soukromí, spolu se svými společníky v čistém životě.
Tato věc je podstatná, milá a uctivá, a vede ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení.

Ime kho, bhikkhave, čha sáraníjá dhammá pijakaraná garukaraná sangahája avivádája sámaggijá ekíbhávája samvattanti. Imesam kho, bhikkhave, čhannam sáraníjánam dhammánam etam aggam etam sangáhikam etam sanghátanikam jadidam jájam ditthi arijá nijjániká nijjáti takkarassa sammá dukkhakkhajája.
Sejjathápi, bhikkhave, kútágárassa etam aggam etam sangáhikam etam sanghátanikam jadidam kútam, evameva kho, bhikkhave, imesam čhannam sáraníjánam dhammánam etam aggam etam sangáhikam etam sanghátanikam jadidam jájam ditthi arijá nijjániká nijjáti takkarassa sammá dukkhakkhajája.

To je, mniši, šest podstatných věcí, které jsou milé a uctivé, vedou ke společenství, k nerozhádanosti, k souladu a sjednocení. Z těchto šesti podstatných věcí, mniši, je jedna nejvyšší, nejobsáhlejší a nejzcelenější - je to ušlechtilý názor, který vede k vysvobození a ke správnému odstranění strasti.
Tak jako z věžového domu je nejvyšší, nejobsáhlejší a nejzcelenější jeho věž, podobně, mniši, z těchto šesti podstatných věcí je jedna nejvyšší, nejobsáhlejší a nejzcelenější - je to ušlechtilý názor, který vede k vysvobození a ke správnému odstranění strasti.

Ušlechtilý názor

Kathaňča, bhikkhave, jájam ditthi arijá nijjániká nijjáti takkarassa sammá dukkhakkhajája? Idha, bhikkhave, bhikkhu araňňagato vá rukkhamúlagato vá suňňágáragato vá iti patisaňčikkhati: ´Atthi nu kho me tam parijutthánam adždžhattam appahínam, jenáham parijutthánena parijutthitačitto jathábhútam nappadžánejjam na passejjanti?´

A co je, mniši, ušlechtilý názor, který vede k vysvobození a ke správnému odstranění strasti? Zde, mniši, mnich odejde do lesa, ke kořeni stromu nebo do prázdného příbytku a uvažuje: ´Je ve mě nějaká vnitřní omezenost, kterou jsem neopustil?, kterou je mysl omezená a proto nepoznává a nevidí věci tak jak skutečně jsou?´  

Sače, bhikkhave, bhikkhu kámarágaparijutthito hoti, parijutthitačittova hoti.
Sače, bhikkhave, bhikkhu bjápádaparijutthito hoti, parijutthitačittova hoti.
Sače, bhikkhave, bhikkhu thínamiddhaparijutthito hoti, parijutthitačittova hoti.
Sače, bhikkhave, bhikkhu uddhaččakukkuččaparijutthito hoti, parijutthitačittova hoti.
Sače, bhikkhave, bhikkhu vičikiččháparijutthito hoti, parijutthitačittova hoti.
Sače, bhikkhave, bhikkhu idhalokačintája pasuto hoti, parijutthitačittova hoti.
Sače, bhikkhave, bhikkhu paralokačintája pasuto hoti, parijutthitačittova hoti.
Sače, bhikkhave, bhikkhu bhandanadžáto kalahadžáto vivádápanno aňňamaňňam mukhasattíhi vitudanto viharati, parijutthitačittova hoti.

Když, mniši, je mnich omezen smyslnou vášní, je jeho mysl omezená.
Když je mnich omezen zlovůlí, je jeho mysl omezená.
Když je mnich omezen leností a malátností, je jeho mysl omezená.
Když je mnich omezen neklidem a rozrušeností, je jeho mysl omezená.
Když je mnich omezen pochybovačností, je jeho mysl omezená.
Když je mnich ponořen do úvah o tomto světě, je jeho mysl omezená.
Když je mnich ponořen do úvah o onom světě, je jeho mysl omezená.
Když je mnich zapleten do hádek, sporů, rozepří a probodává ostatní slovními dýkami, je jeho mysl omezená.

Sedm ušlechtilých poznání

So evam padžánáti: ´Natthi kho me tam parijutthánam adždžhattam appahínam, jenáham parijutthánena parijutthitačitto jathábhútam nappadžánejjam na passejjam. Suppanihitam me mánasam saččánam bodhájá ti.´
Idamassa pathamam ňánam adhigatam hoti arijam lokuttaram asádháranam puthudždžanehi.

(1.) Pak takto poznává: ´Není ve mě taková vnitřní omezenost, kterou jsem neopustil, kterou by byla mysl omezená a proto by nepoznávala a neviděla věci tak jak skutečně jsou. Má mysl je správně usměrněna k pochopení ušlechtilých pravd´
Takto přichází k prvnímu poznání, které je ušlechtilé a nadsvětské, které nesdílejí obyčejní světští lidé.

Puna čaparam, bhikkhave, arijasávako iti patisaňčikkhati: ´Imam nu kho aham ditthim ásevanto bhávento bahulíkaronto labhámi paččattam samatham, labhámi paččattam nibbutinti?´ So evam padžánáti: ´Imam kho aham ditthim ásevanto bhávento bahulíkaronto labhámi paččattam samatham, labhámi paččattam nibbutinti.´
Idamassa dutijam ňánam adhigatam hoti arijam lokuttaram asádháranam puthudždžanehi.

(2.) A dále, mniši, ušlechtilý žák takto uvažuje: ´Když budu praktikovat, rozvíjet a uplatňovat tento názor, získám tím vnitřní klid?, získám tím vnitřní odpoutání?´ Pak takto poznává: ´Když budu praktikovat, rozvíjet a uplatňovat tento názor, získám tím vnitřní klid, získám tím vnitřní odpoutání.´
Takto přichází k druhému poznání, které je ušlechtilé a nadsvětské, které nesdílejí obyčejní světští lidé.  

Puna čaparam, bhikkhave, arijasávako iti patisaňčikkhati: ´Jathá rúpájáham ditthijá samannágato, atthi nu kho ito bahiddhá aňňo samano vá bráhmano vá tathárúpája ditthijá samannágatoti?´ So evam padžánáti: ´Jathárúpájáham ditthijá samannágato, natthi ito bahiddhá aňňo samano vá bráhmano vá tathárúpája ditthijá samannágatoti.´
Idamassa tatijam ňánam adhigatam hoti arijam lokuttaram asádháranam puthudždžanehi.

(3.) A dále, mniši, ušlechtilý žák takto uvažuje: ´Existuje vně (mimo Buddhovo učení) nějaký jiný asketa či bráhman, který by byl obdařen takovým názorem?´ Pak takto poznává: ´Vně (mimo Buddhovo učení) neexistuje nějaký jiný asketa či bráhman, který by byl obdařen takovým názorem.´
Takto přichází k třetímu poznání, které je ušlechtilé a nadsvětské, které nesdílejí obyčejní světští lidé.  

Puna čaparam, bhikkhave, arijasávako iti patisaňčikkhati: ´Jathárúpája dhammatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája dhammatája samannágatoti.´ Kathamrúpája ča, bhikkhave, dhammatája ditthisampanno puggalo samannágato? Dhammatá esá, bhikkhave, ditthisampannassa puggalassa: kiňčápi tathárúpim ápattim ápadždžati, jathárúpája ápattijá vutthánam paňňájati, atha kho nam khippameva satthari vá viňňúsu vá sabrahmačárísu deseti vivarati uttáníkaroti, desetvá vivaritvá uttáníkatvá ájatim samvaram ápadždžati.
Sejjathápi, bhikkhave, daharo kumáro mando uttánasejjako hatthena vá pádena vá angáram akkamitvá khippameva patisamharati, evameva kho, bhikkhave, dhammatá esá ditthisampannassa puggalassa: kiňčápi tathárúpim ápattim ápadždžati jathárúpája ápattijá vutthánam paňňájati, atha kho nam khippameva satthari vá viňňúsu vá sabrahmačárísu deseti vivarati uttáníkaroti, desetvá vivaritvá uttáníkatvá ájatim samvaram ápadždžati. So evam padžánáti: ´Jathárúpája dhammatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája dhammatája samannágatoti.´
Idamassa čatuttham ňánam adhigatam hoti arijam lokuttaram asádháranam puthudždžanehi.

(4.) A dále, mniši, ušlechtilý žák takto uvažuje: ´Jsem obdařen takovým charakterem, jakým je obdařen člověk zastávající správný názor?´ A jakým charakterem, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor? Tímto charakterem, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor: Když spáchá takový prohřešek, který má být oznámen, rychle ho vyloží, odkryje a objasní svému učiteli nebo svým moudrým společníkům v čistém životě, načež se vyvaruje spáchat ho znovu v budoucnosti.
Jako když mladý nezkušený chlapec ve své mladické nerozvážnosti položí svou ruku nebo nohu na žhavé uhlí a rychle ji zase stáhne, podobně, mniši, tímto charakterem je obdařen člověk zastávající správný názor: ... Pak poznává: ´Jsem obdařen takovým charakterem, jakým je obdařen člověk zastávající správný názor.´
Takto přichází k čtvrtému poznání, které je ušlechtilé a nadsvětské, které nesdílejí obyčejní světští lidé.

Puna čaparam, bhikkhave, arijasávako iti patisaňčikkhati: ´Jathárúpája dhammatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája dhammatája samannágatoti?´ Kathamrúpája ča, bhikkhave, dhammatája ditthisampanno puggalo samannágato? Dhammatá esá, bhikkhave, ditthisampannassa puggalassa: kiňčápi jáni táni sabrahmačárínam uččávačáni kimkaraníjáni tattha ussukkam ápanno hoti, atha khvássa tibbápekkhá hoti adhisílasikkhája adhičittasikkhája adhipaňňásikkhája.
Sejjathápi, bhikkhave, gáví tarunavaččhá thambaňča álumpati vaččhakaňča apačinati, evameva kho, bhikkhave, dhammatá esá ditthisampannassa puggalassa: kiňčápi jáni táni sabrahmačárínam uččávačáni kimkaraníjáni tattha ussukkam ápanno hoti, atha khvássa tibbápekkhá hoti adhisílasikkhája adhičittasikkhája adhipaňňásikkhája. So evam padžánáti: ´Jathárúpája dhammatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája dhammatája samannágatoti.´
Idamassa paňčamam ňánam adhigatam hoti arijam lokuttaram asádháranam puthudždžanehi.

(5.) A dále, mniši, ušlechtilý žák takto uvažuje: ´Jsem obdařen takovým charakterem, jakým je obdařen člověk zastávající správný názor?´ A jakým charakterem, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor? Tímto charakterem, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor: Zatímco zde různými způsoby energicky pečuje o své společníky v čistém životě, rovněž má akutní zájem cvičit se ve vyšší ctnosti, cvičit se ve vyšší mysli, cvičit se ve vyšší moudrosti.
Jako když kráva s mladým teletem, zatímco se sama pase, střeží své tele, podobně, mniši, tímto charakterem je obdařen člověk zastávající správný názor: ... Pak poznává: ´Jsem obdařen takovým charakterem, jakým je obdařen člověk zastávající správný názor.´
Takto přichází k pátému poznání, které je ušlechtilé a nadsvětské, které nesdílejí obyčejní světští lidé.

Puna čaparam, bhikkhave, arijasávako iti patisaňčikkhati: ´Jathárúpája balatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája balatája samannágatoti?´ Kathamrúpája ča, bhikkhave, balatája ditthisampanno puggalo samannágato? Balatá esá, bhikkhave, ditthisampannassa puggalassa: jam tathágatappavedite dhammavinaje desijamáne atthimkatvá manasikatvá sabbačetasá samannáharitvá ohitasoto dhammam sunáti. So evam padžánáti: ´Jathárúpája balatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája balatája samannágatoti.´
Idamassa čhattham ňánam adhigatam hoti arijam lokuttaram asádháranam puthudždžanehi.

(6.) A dále, mniši, ušlechtilý žák takto uvažuje: ´Jsem obdařen takovou silou, jakou je obdařen člověk zastávající správný názor?´ A jakou silou, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor? Touto silou, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor: Když je vyučována Dhamma a disciplína vykládaná Tathágatou, věnuje ji svou pozornost, zaměří na ni celou svou mysl, naslouchá Dhammě s pozorným sluchem. Pak poznává: ´Jsem obdařen takovou silou, jakou je obdařen člověk zastávající správný názor.´
Takto přichází k šestému poznání, které je ušlechtilé a nadsvětské, které nesdílejí obyčejní světští lidé.

Puna čaparam, bhikkhave, arijasávako iti patisaňčikkhati: ´Jathárúpája balatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája balatája samannágatoti?´ Kathamrúpája ča, bhikkhave, balatája ditthisampanno puggalo samannágato? Balatá esá, bhikkhave, ditthisampannassa puggalassa: jam tathágatappavedite dhammavinaje desijamáne labhati atthavedam, labhati dhammavedam, labhati dhammúpasamhitam pámodždžam. So evam padžánáti: ´Jathárúpája balatája ditthisampanno puggalo samannágato, ahampi tathárúpája balatája samannágatoti.´
Idamassa sattamam ňánam adhigatam hoti arijam lokuttaram asádháranam puthudždžanehi.

(7.) A dále, mniši, ušlechtilý žák takto uvažuje: ´Jsem obdařen takovou silou, jakou je obdařen člověk zastávající správný názor?´ A jakou silou, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor? Touto silou, mniši, je obdařen člověk zastávající správný názor: Když je vyučována Dhamma a disciplína vykládaná Tathágatou, získá zájem o cíl, získá zájem o Dhammu, získá radost spojenou s Dhammou. Pak poznává: ´Jsem obdařen takovou silou, jakou je obdařen člověk zastávající správný názor.´
Takto přichází k sedmému poznání, které je ušlechtilé a nadsvětské, které nesdílejí obyčejní světští lidé.

Evam sattangasamannágatassa kho, bhikkhave, arijasávakassa dhammatá susamannitthá hoti sotápattiphalasaččhikirijája. Evam sattangasamannágato kho, bhikkhave, arijasávako sotápattiphalasamannágato hotí ti."

Charakter ušlechtilého žáka, mniši, takto obdařeného sedmi členy, je správně dovršen, skrze uskutečnění plodu vstupu do proudu (Dhammy). Ušlechtilý žák, mniši, takto obdařen sedmi členy, je obdařen plodem vstupu do proudu."

Idamavoča bhagavá. Attamaná te bhikkhú bhagavato bhásitam abhinandunti.

Tak pravil Vznešený. Spokojení mniši se zaradovali ze slov Vznešeného.

 
        © Přátelé Dhammy,   překlad Štěpán Chromovský